Главная Выпуски 2023, №2 (50)

УСТАРЕВШИЕ РУСИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Русистика. Германистика. Романистика , УДК: 811.161.3’374 DOI: 10.25688/2076-913X.2023.50.2.08

Авторы

  • Макаревич Александр Васильевич кандидат филологических наук, доцент

Аннотация

Актуальность статьи заключается в том, что изучение устаревших русизмов помогает осмыслению общих законов развития современного белорусского языка, объясняет некоторые процессы формирования национального языка, выявляет динамику эволюции его словарного состава. Цель статьи — показать особенности адаптации устаревших русизмов в современном белорусском языке, дать их лексико-семантическую характеристику, изучить лексикографическое отображение некоторых устаревших русизмов. Материалом исследования служат устаревшие заимствования из русского языка, выявленные в словарях белорусского языка XX – начала XXI века. Дана лексико-семантическая характеристика устаревших русизмов. Показаны особенности их фиксирования словарями современного белорусского языка. В статье отмечается, что в белорусском языкознании существуют разные взгляды на статус помет уст. и ист. Был сделан вывод о том, что для обозначения устаревшей лексики (в том числе и историзмов как ее разновидности) в толковых словарях достаточно использовать помету уст. (устаревшее), отмечая соответствующую хронологическую характеристику слова в дефиниции. Автором предложены варианты для подачи отдельных устаревших русизмов в словарях белорусского языка.

Как ссылаться

Макаревич, А. В. (2023). УСТАРЕВШИЕ РУСИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ MCU Journal of Philology. Theory of Linguistics. Linguistic Education, 2023, №2 (50), 94. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2023.50.2.08
Список литературы
1. 1. Булахаў, М. Г. (1958). Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў XIX‒XX стст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі. Выдавецтва АН БССР.
2. 2. Гапоненка, І. А. (2012). Лексіка беларускай літаратурнай мовы XIX — пачатку XX ст.: асаблівасці станаўлення і развіцця. БДУ.
3. 3. Крукоўскі, Н. І. (1958). Рускі лексічны ўплыў на сучасную беларускую літаратурную мову. Выдавецтва АН БССР.
4. 4. Кулеш, Г. І. (1994). Папаўненне беларускай лексікі шляхам запазычвання. Веснік. БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія, 2, 41–44.
5. 5. Міхневіч, А. Я., & Гіруцкі, А. А. (1990). Вазьмі маё слова…: нататкі аб лексічным узаемаўплыве беларускай і рускай моў у кантэксце ўзаемадзеяння культур. Навука і тэхніка.
6. 6. Губкіна, А. В. (2012). Лексікалогія і лексікаграфія беларускай мовы ХХ ст.: сацыялінгвістычны аспект. БДУ.
7. 7. Гуль, М. У. (2021). Іншамоўная лексіка ў працэсе станаўлення і развіцця беларускай тэрміналогіі (на матэрыяле тэрмінасістэм філалогіі, філасофіі і сацыялогіі). БрДУ.
8. 8. Беларуская мова: энцыклапедыя. (1994). (Пад рэд. А. Я. Міхневіча). Б. І. Сачанка (гал. рэд.). БелЭн. Русистика. Гер манистика. Р оманистика 103
9. 9. Сцяцко, П. У., Гуліцкі, М. Ф., & Антанюк, Л. А. (1990). Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў. Вышэйшая школа.
10. 10. Красней, В. П. (2014). Беларуская мова: дапаможнік-рэпетытар для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. Аверсэв.
11. 11. Шакун, Л. М. (1995). «Усходнія» і «заходнія» крыніцы папаўнення лексічных сродкаў беларускай мовы. Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка, 2, 22–26.
12. 12. Ламеко, В. Б. (1985). Русские лексические заимствования в белорусской литературе второй половины ХХ в. Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения: в 2 ч. Ч. 1: тезисы докладов и сообщений ІІІ Республиканской конференции, 119–121.
13. 13. Давыдава, Л. В. (2017). З гісторыі стылістычных памет у беларускай лексікаграфіі. Научная конференция студентов и аспирантов: сборник работ 74-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 15–24 мая, 2017. БГУ, 40–43.
14. 14. Шавель, В. М. (2010). Стылістычная характарыстыка ўстарэлай лексікі ў беларускіх слоўніках. Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія, 4, 80–85.
15. 15. Дзятко, Д. (2016). Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства. Роднае слова, 8, 34–37.
Скачать файл .pdf 353.27 кб