Home Releases 2022, №2 (46)

UNSTRESSED REDUCED VOWEL IN PERSONAL AND MEDIA DISCOURSE (BASED ON AMERICAN ENGLISH)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 81’342 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.46.2.10

Authors

  • Lugantseva Yulia S. PhD (Philology)
  • Karavaeva Veronika G. PhD (Philology)
  • Androsova Svetlana V. Doctor of Philology, full professor

Annotation

The paper examines the impact of discourse type, speech rate and consonant environment on the quality of unstressed vowels. American English analytic podcasts made the material for the study. For comparison, previous data on personal narrative were used. As a result, higher percent of elision was found in podcasts (46 %) compared to personal narrative (14,8 %). In both discourses, 5 vowel types occurred: /ɪ/- /ɛ/- /ʊ/- /ɔ/- ɜ-like; while only podcasts featured [ə].

How to link insert

Lugantseva, Y. S., Karavaeva, V. G. & Androsova, S. V. (2021). UNSTRESSED REDUCED VOWEL IN PERSONAL AND MEDIA DISCOURSE (BASED ON AMERICAN ENGLISH) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №2 (46), 104. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.46.2.10
References
1. 1. Sovremenny`e sredstva ocenivaniya kachestva inoyazy`chnoj kompetencii: teoriya i praktika / G. V. Sorokovy`x, T. I. Zharkova, A. M. Gerasimova [i dr.]. M.: Uchebny`j centr «Perspektiva»; 2019. 280 s.
2. 2. Xolodova D. D., Manaenko G. N., Plotnikova S. N. Diskurs kak universal`naya matrica verbal`nogo vzaimodejstviya. M.: Lenand; 2018. 320 s. (In Russ.).
3. 3. Karasik V. I. Yazy`kovoj krug: lichnost`, koncepty`, diskurs. Volgograd: Peremena; 2002. 477 s. (In Russ.).
4. 4. Kalashnikova A. R. Ritmicheskie xarakteristiki tekstov sovremennoj rossijskoj publicistiki: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19 / Kalashnikova Anna Revokatovna; [Mesto zashhity`: Ady`g. gos. un-t]. Volgograd; 2016. 198 s. (In Russ.).
5. 5. Dubnyakova O. A., Kashina T. A. Kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti lichnogo dnevnika. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2017; 1 (25): 42–49. (In Russ.).
6. 6. Heusinger, K. von. Intonation and Information Structure. Habilitations schrift, accepted by the Faculty of Philosophy, University of Konstanz. 1999.
7. 7. Androsova S. V. et. al. Realizaciya foneticheskix edinicz v informacionnoj perspektive vy`skazy`vaniya / S. V. Androsova, E. V. Gnatyuk, S. I. Guseva, S. V. Derkach, O. N. Morozova, M. A. Pirogova, T. V. Shujskaya; pod red. S. I. Gusevoj; Amur. gos. un-t. Blagoveshhensk: [B. i.]; 2006. 272 s. (In Russ.).
8. 8. Li I., Androsova S. V. Foneticheskie osobennosti slov v ix oby`chny`x funkciyax i v kachestve slov-parazitov (na materiale kitajskogo yazy`ka). Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2019; 5 (3): 99–116. (In Russ.).
9. 9. Frejdina E. L., Abramova G. S. Pauzaciya kak marker razgovornosti v sovremennom britanskom ustnom diskurse. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2017; 3 (27): 60–67. (In Russ.).
10. 10. Mixaleva E. I. Mesto dialektnoj rechi v foneticheskoj sisteme anglijskogo yazy`ka. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2012; 1 (9): 24–28. (In Russ.).
11. 11. Androsova S. V., Karavaeva V. G. Odnoudarny`e allofony` v amerikanskom i britanskom variantax anglijskogo yazy`ka. Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2015; T. 1. (2): 5–20. (In Russ.).
12. 12. Halle M., Mohanan K. P. Segmental Phonology of Modern English Text. Linguistic Inquiry. 1985; 16 (1): 57–116.
13. 13. Weber R-M. Listening for schwa in academic vocabulary. Reading Psychology. 2018; Vol. 39. Issue 18: 68–491.
14. 14. Kurath H. A. Phonology and Prosody of Modern English. Michigan: The Univ. of Michigan Press; 1964. 158 p.
15. 15. Crystal D. Prosodic systems and intonation in English. Cambridge: University Press; 1969. 381 p.
16. 16. Zinder L. R. Obshhaya fonetikai izbranny`estat`i. 2-e izd. SPb.: Filol. fak-t SPbGU, M.: Akademiya; 2007. 354 s.
17. 17. Liberman A. S. Bezudarny`e glasny`e anglijskogo yazy`ka. Inostranny`e yazy`ki v shkole. 1970; (5): 72–77. (In Russ.).
18. 18. Pickett J. M. The acoustics of speech communication. Boston, London: Allyn and Bacon; 1999. 404 p.
19. 19. Gick B. An X-Ray Investigation of Pharyngeal Constriction in American English Schwa. Phonetica. 2002; Vol. 53. (1): 38–48.
20. 20. Skandera P., Burleigh P. A manual of English phonetics and phonology. 2nd ed. EU: Gunter Narr Verlag; 2011. 169 p.
21. 21. Cruttenden A. Gimson’s Pronunciation of English. [S.1]: Edward Arnold Limited; 2001. 360 p.
22. 22. Luganceva YU. S. Foneticheskij singarmonizm v amerikanskoj spontannoj rechi. Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2015; T. 1. (1): 64–73. (In Russ.).
23. 23. van Son R. J. J. H. A study of pitch, formant and spectral estimation errors introduced by Three Lossy speech compression algorithms. Acta acustica united with acustica. 2005; Vol. 91: 771–778.
24. 24. Zhan J., Karavaeva V. G. Temporal`ny`e xarakteristiki kitajskoj kommercheskoj radioreklamy`. Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2019; T. 5. (3): 248–272. (In Russ.).
25. 25. Karavaeva V. G., Androsova S. V. Allofonnoe var`irovanie glasny`x /i/ i /o/ v sovremennoj britanskoj rechi (na materiale analiticheskix novostny`x peredach BBC). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2016; 5 (43): 46–58. (In Russ.).
26. 26. Shevchenko T. I. Sociofonetika: Nacional`naya I social`naya identichnost` v anglijskom proiznoshenii. M.: Lenand; 2015. 232 s. (In Russ.).
Download file .pdf 346.58 kb