Home Releases 2018, №1 (29)

The World Englishes Paradigm and Current Challenges of Teaching and Learning English at Universities (Part 2)

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.111
References
1. 1. Egorova L.A. Anglijskij yazy'k dlya special'ny'x celej: lingvisticheskie, pragmaticheskie i didakticheskie aspekty' // Sovremennaya lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya: kollektivnaya monografiya. Odessa: Izd-vo Kuprienko S.V., 2012. T. 1.
2. S. 6-20.
3. 2. Mixaleva E.I. Mesto dialektnoj rechi v foneticheskoj sisteme anglijskogo yazy'ka // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2012. № 1 (9).
4. S. 24-28.
5. 3. Proshina Z.G. Dinamika razvitiya anglijskogo yazy'ka v ego regional'ny'x variantax // Vestnik IGLU. Ser. «Filologiya». 2012. № 2 (18). S. 200-206.
6. 4. Proshina Z.G. Kontaktnaya variantologiya anglijskogo yazy'ka. Problemy' teorii. World Englishes Paradigm: ucheb. posobie. M.: Flinta: Nauka, 2017. 208 s.
7. 5. Ter-Minasova S.G. Yazy'k i mezhkul'turnaya kommunikaciya: ucheb. posobie.
8. M.: Slovo, 2000. 624 s.
9. 6. Yakovkina O.A. Soderzhanie obucheniya professional'noj mezhkul'turnoj kommunikacii menedzherov v oblasti logistiki // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 1 (17). S. 139-145.
10. 7. Bhatia T.K., Ritchie W.C. The Handbook of Bilingualism. Padstow: Blackwell
11. Publishers, 2004. 884 p.
Download file .pdf 296.6 kb