Home Releases 2015, №1 (17)

Shaw’s Role in the Two-part Model of the National Shakespearesphere Formation

Literary Science
References
1. Istochniki
2. Shaw B. Avtobiographicheskie zametki. Stat’i. Pis’ma: sb.: per. s angl. M.: Raduga, 1989. 496 s.
3. Shaw B. Bernard Shaw o drame i teatre: sb.: per. s angl. M.: Izd-vo inostr. lit-ry’, 1963. 640 s.
4. Shaw B. Poln. sobr. p’es: v 6 t. M.: Iskusstvo, 1978–1981.
5. Shaw B. P’esy’. Stat’i o teatre. Avtobiographicheskie zametki. Literaturny’e portrety’. Novelly’: sb.: per. s angl. M.: AST, 2004. 1084 s.
6. Shaw B. The complete plays of Bernard Shaw. London: Hamlyn, 1965. 1404 p.
7. Shaw B. The complete prefaces of Bernard Shaw. London: Hamlyn, 1965. 948 p.
8. Literatura
9. Merkulova M.G. Novaya drama // Poe’tika russkoj dramaturgii rubezha XX– XXI vekov: sb. nauchn. st. Vy’p. 1–2. Kemerovo: KGU, 2001. S. 328–333.
10. Sokolyanskij M.G. B. Shou i Shekspir: K voprosu ob e’volyucii realizma v anglij-skoj dramaturgii: avtoref. dis. … kand. flol. nauk. Gor’kij, 1964.18 s.
11. Shekspir v kontekste mirovoj xudozhestvennoj kul’tury’: mat-ly’ Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «XXVI Purishevskie chteniya» / Otv. red. E.N. Chernozyomova. M.: Sampoligrafst, 2014. 198 s.
12. Bernard Shaw and His Publishers. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2009. 243 p.
13. Lutz J. Pitchman’s melody: Shaw about «Shakespear». Lewisburg: University of Bucknell Press, 1974. 175 p.
Download file .pdf 358.17 kb