Home Releases 2017, №4 (28)

Recurrent Metaphors in the Genre Structure and Poetics of G. G. Byron's «Childe Harold's Pilgrimage»

Literary Science , UDC: 821.111
References
1. Istochniki
2. Bajron Dzh.G. Palomnichestvo Chail'd-Garol'da. Poe'ma / per. V. Levika // Bajron Dzh.G. Sobr. soch.: v 4 t. T. 2. M.: Pravda, 1981. S. 133-289.
3. Zarubezhnaya literatura XIX veka: Romantizm: xrestomatiya istoriko-lit. materia-lov / sost. A.S. Dmitriev [i dr.]. M.: Vy'ssh. shk., 1990. 367 s.
4. Byron G.G. Childe Harold / Ed. with introd. and notes by H.F. Tozer. 3d edition. London: Clarendon Press, 1916. 255 p.
5. Lord Byron. The Complete Poetical Works / Ed. by Jerome J. McGann. Vol. 2. Childe Harold's Pilgrimage. Oxford: Clarendon Press, 1980. 341 p.
6. Byron G.G. English Bards and Scotch Reviewers. A Satire [E'lektronny'j resurs]. URL: https://ebooks.adelaide.edu.au/b/byron/george/english-bards-and-scotch-reviewers/ the-poem.html (data obrashheniya: 21.04.2016).
7. Scott W., Sir. Marmion. A Tale of Flodden Field in Six Cantos [E'lektronny'j re­surs]. URL: https://ebooks.adelaide.edu.au/s/scott/walter/marmion/complete.html#intro-duction3 (data obrashheniya: 21.04.2016).
8. Scott W. Lord Maxwell's Goodnight. From «The Minstrelsy of the Scottish Boar­ders by Walter Scott [E'lektronny'j resurs]. URL: https://ebooks.adelaide.edu.au/s/scott/ walter/minstrelsy-of-the-scottish-border/chapter16.html (data obrashheniya: 21.04.2016).
9. Literatura
10. Dubashinskij I.A. Poe'ma Dzh.G. Bajrona «Palomnichestvo Chajl'd-Garol'da». Riga: Zvajgzne, 1975. 95 s.
11. Zhirmunskij V.M. Metafora v poe'tike russkix simvolistov (1921) / Publikaciya V.V. Zhirmunskoj-Astvaczaturovoj // NLO. 1999. № 35. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://philologos.narod.ru/classics/zhirm-metaphor.htm (data obrashheniya: 21.10.2016).
12. Zabogonskaya I.L. Poe'ma Dzh.G. Bajrona «Palomnichestvo Chajl'd-Garol'da» v kontekste ponyatij «puteshestvie» i «palomnichestvo» // Vestnik Polozckogo gos. un-ta. Ser. А. «Gumanitarny'e nauki». 2009. № 1. S. 102-111.
13. Kuz'min B. Zhanr liro-e'picheskoj poe'my' Bajrona // «O Goldsmite, o Bajrone, o Bloke...»: stat'i o literature. M.: Xud. lit., 1977. S. 37-71.
14. Neupokoeva I.G. Revolucionno-romanticheskaya poe'ma pervoj treti XIX veka. Opy't tipologii zhanra. М.: Nauka, 1971. 520 s.
15. CherneczL.V. Tip personazha i ego e'voluciya // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 4. S. 13-24.
Download file .pdf 321.93 kb