Home Releases 2015, №3 (19)

On the Question of Fundamental Nature of Language and Its Linguistic Comprehension

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory
References
1. Amirova T.A., Ol’xovikov B.A., Rozhdestvenskij Yu.V. Istoriya yazyʼkoznaniya. M.: Akademiya, 2008. 670 s.
2. Gumbol’dt V. Izbrannyʼe trudyʼ po yazyʼkoznaniyu. M.: Progress, 1984. 400 s.
3. Zvegincev V.A. Istoriya yazyʼkoznaniya XIX–XX vv. v ocherkax i izvlecheniyax: v 2 ch. Ch. 1. M.: Uchpedgiz, 1960. 466 s.
4. Filosofskij eʼnciklopedicheskij slovarʼ. M.: Sov. eʼnciklopediya, 1983. 840 s.
Download file .pdf 385.85 kb