Home Releases 2016, №1 (21)

Man and language through the prism of time (traditions and new paradigms): information and analytical review of the materials of the conference ” Man. Language. Vremya” (Moscow State Pedagogical University, September 16-18, 2015)

Scholarly Events , UDC: 81'1: 81'24
References
1. Literatura
2. Vikulova L.G. Legitimaciya nauchnogo filologicheskogo znaniya (XVII vek, Franciya) // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS, 2015. S. 68-75.
3. Ignat'eva T.G. Teoreticheskie osnovaniya analiza diaxronicheskogo teksta // Che­lovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS, 2015. S. 158-161.
4. Ryanskaya E.M. Sposoby' deistviya: parametry' vremeni // Chelovek. Yazy'k. Vre-mya: materialy' XVII konferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm
5. uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAU­RUS, 2015.S.315-320.
6. Serebrennikova E.F. Faktor vremeni v dinamike diskursa: sposoby' «finalizacii» smy'sla // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS, 2015. S. 330-334.
7. Skrelina L.M. O roli licza i sub''ekta v rechevoj deyatel'nosti // Chelovek i ego yazy'k: tezisy'. Petrozavodsk: PPGU, 1991. S. 3-5.
8. Stanovaya L.A. K voprosu o tak nazy'vaemom sujet nul (null subject) vo franczuz-skom yazy'ke // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS, 2015. S. 345-352.
9. Tareva E.G. Obuchenie franczuzskomu yazy'ku kak vtoromu inostrannomu: k vo­prosu o fiinkcional'noj gramotnosti // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII kon­ferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS, 2015.
10. S. 362-367.
11. Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS, 2015. 428 s. URL: http://skrelina.ru.
12. ShhepilovaA.V. Potential yazy'kovogo portfelya kak komponenta UMK po inostran­nomu yazy'ku: obrazovanie i kontrol' obuchennosti // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konferencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS,
13. S. 408-415.
14. Enseignement et apprentissage du franqais et du russe langues etrangeres: parcours linguistiques et didactiques: Cahiers franco-russes de linguistique et de la didactique.Albi: Editions multilingues FRAction, 2014. 213 p.
15. Soutet O. Nier sans negation // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konfe­rencii Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunarodny'm uchastiem (MGPU, 16-18 sen­tyabrya 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira; TEZAURUS, 2015.S. 353-356.
16. Internet-resursy'
17. Shkola-seminar Luizy' Mixajlovny' Skrelinoj «Chelovek i ego yazy'k» [E'lekt­ronny'j resurs]. URL: http:// skrelina.ru (data obrashheniya: 15.01.2016).
Download file .pdf 235.51 kb