Home Releases 2016, №4 (24)

International Conference “Pedagogical Discourse: New Strategies for training Foreign Language Teachers” (Moscow, March 17-19, 2016)

Scholarly Events

Authors

  • Cherkashina Elena Ivanovna PhD (Philology), docent, associate professor of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU. Е-mail: elena_chere@inbox.ru

How to link insert

Cherkashina, E. I. (2016). International Conference “Pedagogical Discourse: New Strategies for training Foreign Language Teachers” (Moscow, March 17-19, 2016) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (24),
References
1. Bannikova L.V. Reestr didakticheskix ustanovok, napravlenny'x na formirovanie lingvometodicheskoj kompetencii studentov bakalavriata (na materiale UMK Echo B1») // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: ma-terialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 14-20.
2. Vikulova L.G., Gerasimova S.A. Metadiskursivnaya strategiya kak vektor optimi-zacii prepodavaniya kursa istorii francuzskogo yazy'ka // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 21-27.
3. Golovchanskaya I.I. Inoyazy'chny'j professional'ny'ji pedagogicheskij diskurs v sisteme podgotovki uchitelya inostrannogo yazy'ka // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Mosk­va, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 36-40.
4. Kolesnikov A.A. Realizaciya variativnoj professional'noj napravlennosti lingvis-ticheskix disciplin pri obuchenii studentov-pedagogov // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Mosk­va, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 68-74.
5. KuleshovaA.V., EroshkinA.A. Analiz verbal'ny'x i neverbal'ny'x sredstv realizacii pragmaticheskoj modal'nosti v rechi uchitelya — nositelya francuzskogo yazy'ka // Peda­gogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: mate­rialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 81-89.
6. Makeeva S.N. Professional'no napravlennoe obuchenie inostrannomu yazy'ku bu-dushhix uchitelej kak uslovie ix podgotovki k pedagogicheskoj praktike // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezh-dunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulo-voj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 89-97.
7. Mixajlova S.V. Modelirovanie professional'no znachimy'x kommunikativny'x situ-acij v processe podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 104-109.
8. Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. 204 s.
9. Potemina L.G. Neprery'vnoe inoyazy'chnoe samoobrazovanie prepodavatelej fran­cuzskogo yazy'ka // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostran­ny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 133-139.
10. Tareva E.G. Pedagogicheskij diskurs kak ob''ekt lingvodidakticheskogo rassmo-treniya // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 177-185.
11. Shherbinina Yu.V Pedagogicheskij diskurs kak mifologicheskoe prostranstvo // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. (Moskva, 17-19 marta 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S 185-193.
Download file .pdf 227.82 kb