Home Releases 2015, №3 (19)

Interactive Course-book as a Means of Increasing Students’ Motivation

Young Scientists’ Platform

Authors

  • Voskresenskaya Maria Sergeevna Assistant lecturer of the Department of Foreign Languages, Kutafin Moscow State Law University; postgraduate of the French Language and Linguodidactics department, Institute of Foreign Languages, MCTTU. E-mail: voskresenskaya_m@mail.ru

How to link insert

Voskresenskaya, M. S. (2015). Interactive Course-book as a Means of Increasing Students’ Motivation Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №3 (19),
References
1. Istochniki
2. FGOS VPO po napravleniyam bakalavriata. URL: http://www.fgosvo.ru/fgosvpo/7/ 6/1 (rezhim dostupa svobodny’j).
3. Sajt izdatel’stva «Hachette». URL: http://www.hachettefe.com/pages/manuel-num/manuels-numeriques-presentation.php.
4. Literatura
5. Bim I.L. Metodika obucheniya inostranny’m yazy’kam kak nauka i problemy’ shkol’nogo uchebnika. М.: Russkij yazy’k. 1974. 288 s.
6. Gal’skova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostranny’m yazy’kam: posobie dlya uchitelya. 2-е izd., pererab. i dop. М.: АRKTI, 2003. 192 s.
7. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya: uchebnik dlya vuzov. 3-е izd., peresmotr. М.: МPSI; Voronezh: МODE’K, 2010. 448 s.
8. Tareva E.G., Gal’skova N.D. Innovacii v obuchenii yazy’ku i kul’ture: Pro et contra // Inostranny’e yazy’ki v shkole. 2013. № 10. S. 2–8.
9. Tareva E.G. Lichnostno razvivayushhij potencial uchebnogo posobiya po inostran-nomu yazy’ku // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2007. № 538. S. 49–58.
10. Tareva E.G., Kazanceva E.M Deyatel’nostno-kompetentnostny’j podxod k sozda-niyu uchebny’x posobij dlya podgotovki bakalavrov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (10). S. 65–77.
Download file .pdf 385.73 kb