Home Releases 2017, №3 (27)

Informative and Advertising Functions of Text in Publishing Discourse

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.13

Authors

  • Ivanova Natalya Sergeevna Postgraduate of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: nativanova556@gmail.com

How to link insert

Ivanova, N. S. (2017). Informative and Advertising Functions of Text in Publishing Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №3 (27),
References
1. Literatura
2. Vasil'ev S.L. Udobochitaemost' gazety' i zhurnala. Voronezh: Kvarta, 2010. 152 s.
3. Vikulova L.G. Izdatel'skij diskurs, ili kak sebya reklamiruet kniga // E'volyuciya i transformaciya diskursov: yazy'kovy'e i sociokul'turny'e aspekty': materialy' nauch.-prakt. konf. (Samara, 1-2 aprelya 2016 g.). Samara: SamgGU, 2016. S. 104-112.
4. Vikulova L.G. Rol' izdatel'skoj annotacii (priere d'inserer) v smy'slovoj pre-zentacii klassicheskogo teksta // Vestnik MGPU. Filologicheskij vy'pusk (romano-germanskaya filologiya): posvyashhaetsya otkry'tiyu In-ta inostr. yaz. MGPU. 2007.
5. S. 33-40.
6. Dolzhich E.A., Popova T.G. Intertekstual'ny'e svyazi v ispanskom nauchnom diskurse. M.: RUDN, 2012. 169 s.
7. Kozlov E.V. Annotaciya paraliteratury' (struktura, strategii, narrativny'e konigura-cii) // Yazy'kovaya lichnost': institucional'ny'j i personal'ny'j diskurs: sb. nauch. tr. Volgo­grad, 2000. S. 151-161.
8. Spravochny e i informacionny e izdaniya
9. Izdatel'skij slovar'-spravochnik / pod red. A.E'. Mil'china. M., 1998. 207 s.
Download file .pdf 319.56 kb