Home Releases 2018, №1 (29)

Informational and analytical review of the materials of the conference “Fundamental and relevant in the development of language: categories, factors, mechanisms” (Moscow, September 13-16, 2017)

Scholarly Events
References
1. 1. Borbot'ko L.A. Kommunikativnoe povedenie auditorii v ramkax teatral'nogo diskur-sa // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 17-22.
2. 2. Vasil'eva E.G., Dubnyakova O.A. Sovremennaya funkcional'naya lingvistika: informacionno-analiticheskij obzor materialov mezhdunar. nauch. konf. «Linguistique et ses specificites» (Franciya, Universitet g. La Roshel', 17-21 okt. 2016 g.) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2017. № 3. S. 129-133.
3. 3. VikulovaL.G., SerebrennikovaE.F., MixajlovaS.V. Diaxronicheskaya e'tnosemiometriya leksemy' salon // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexa­nizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 47-52.
4. 4. Gerasimova S.A. Franczuzskij izdatel'skij termin Predislovie v istoricheskoj proek-cii // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 65-70.
5. 5. Dubnyakova O.A., Rajskina V.A. Morfosintaksicheskie tipy' nominacii personazhny'x licz (na materiale starofranczuzskogo ry'czarskogo romana) // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 91-97.
6. 6. Zagryazkina T.E. Yazy'k i kul'tura povsednevnosti skvoz' prizmu gastronomiches-kogo diskursa // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexa­nizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 98-104.
7. 7. Il'ina T.P. O variativnosti v diaxronii (na materiale sochetanij so znacheniem obraza dejstviya vo franczuzskom yazy'ke XVII-XXI vv.) // Fundamental'noe i aktual'noe v razvi­tii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 121-125.
8. 8. Kas 'yanova N.B. Muzy'kal'noe proizvedenie kak osnova muzy'kal'nogo diskursa // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 126-129.
9. 9. Lukina A.E. Diatopicheskaya variativnost' glagol'ny'x form (na materiale franczuzskix rukopisej XII-XIV vv.) // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-se-minara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 162-168.
10. Ly'kova N.N. Proyavleniya ustnoj rechi v rannix franczuzskix pravovy'x dokumen-tax // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 169-175.
11. 11. Mixajlova E.N., Koltunova S.V. Ispanskie grammatiki Zolotogo veka v svete prin-cipa antropocentrizma // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S.181-187.
12. 12. Tareva E.G. Prepodavanie inostrannogo yazy'ka: novy'e vy'zovy' uchenomu i prepodavatelyu-praktiku // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira,
13. S. 366-372.
14. 13. Timasheva O.V. Syuzhet i kompoziciya kak priemy' vy'razitel'nosti // Fundamen-tal'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materia-lam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 327-331.
15. 14. Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. 388 s.
16. 15. Cherkashina E.I. Podgotovka budushhix prepodavatelej inostrannogo yazy'ka k proektirovaniyu lingvoobrazovatel'nogo processa v texnicheskom vuze // Fundamen­tal'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, faktory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 373-379.
17. 16. Stanovaya L.A. Louise M. Skrelina et sa conception fonctionnelle de l'histoire de la langue franchise // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'ka: kategorii, fak­tory', mexanizmy': sb. st. ро materialam XVIII Mezhdunar. konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj (Moskva, 13-16 sent. 2017 g.). M.: MGPU, Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 7-10.
18.
19.
Download file .pdf 270.44 kb