Home Releases 2017, №1 (25)

Comparative Terminology Science: the State of the Art

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81'276.6
References
1. Literatura
2. Vesmanova E.V. Terminologicheskie paralleli v leksicheskom minimume po russ-komu yazy'ku kak inostrannomu na primere anglo-russkix lingvisticheskix terminov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 4 (20). S. 96-102.
3. Grinev S.V. Vvedenie v terminovedenie. M.: Moskovskij licej, 1993. 309 s.
4. Grinev S.V. Sopostavitel'noe terminovedenie — osnova mezhdunarodnoj unifi-kacii i standartizacii terminology // Nauchno-texnicheskaya terminologiya. 1997. Vy'p. 2.
5. S. 28-34.
6. Grinev-Grinevich S.V. Terminovedenie: ucheb. posobie dlya stud. vy'ssh. ucheb. zavedenij. M.: Akademiya, 2008. 304 s.
7. Lejchik V.M. Osnovny'e polozheniya sopostavitel'nogo terminovedeniya // Otrasle-vaya terminologiya i ee strukturno-tipologicheskoe opisanie. Voronezh, 1988. S. 3-10.
8. Tatarinov V.A. Obshhee terminovedenie: e'ncyklopedicheskij slovar'. M.:
9. Moskovskij licej, 2006. 528 s.
10. Citkina F.A. Terminologiya i perevod (k osnovam sopostavitel'nogo terminovede­niya). L'vov, 1988. 158 s.
11. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
12. Amburger P.G. Anglo-russkij slovar po stroitel'stvu i arxitekture. M.: Strojizdat,
13. 599 s.
14. Korchemkin S.N. i dr. Stroitelny'j slovar' (anglo-nemeczko-franczuzsko-niderland-sko-russkij): ok. 14 000 terminov. M.: Rus. yazy'k, 1985. 936 s.
15. Harrap's praktisches Worterbuch: engl.-dt., dt.-engl. / ed. by Robin Sawers. Munchen: Hueber. London: Harrap, 1983. 551 p.
16. Junge H.-D., Lukhaup D. Civil Engineering and Architecture: English-German; Deutch-Englisch. Bauwesen und Architektur. Berlin: Ernst, 1991. 467 p. (Terminus: Special Purpose Dictionary).
17. Worterbuch des Technik. Essen: Girardet. Deutch-Englisch. 1979. 1046 S.
18. Worterbuch des Technik. Essen: Girardet. Englisch-Deutch. 1979. 1248 S.
Download file .pdf 342.01 kb