Home Releases 2021, №1 (41)

The Potential of the Module «Painting» in the Development of Foreign Language Speaking Skills

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 37.02 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.09

Authors

  • Orekhova Elena Yakovlevna Doctor of Pedagogy, full professor, professor of French Language and Linguodidactics Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail:orekhovaeya@mgpu.ru

How to link insert

Orekhova, E. Y. (2021). The Potential of the Module «Painting» in the Development of Foreign Language Speaking Skills Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 89-95. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.09
References
1. Literatura
2. Baxtin M. M. K metodologii gumanitarny'x nauk // E'stetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo. 1979. S. 361-373.
3. Zhinkin N. I. Yazy'k - rech' - tvorchestvo: Issled. po semiotike, psixolingvistike, poe'tike: [izbr. tr.]. M.: Labirint. 1998. 364 s.
4. Kolesnikov A. A. Analiz aktual'ny'x orientirov v obuchenii inostranny'm yazy'kam // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2020. № 2. S. 89-100.
5. Lotman Yu. M. Kul'tura i vzry'v. M.: Progress: Gnozis. 1992. 270 s.
6. Nikol' skaya T. M. Ispol'zovanie principov semioticheskogo analiza dlya izucheniya proizvedenij zhivopisi v vuze (na primere tvorchestva E'. Munka) // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarny'e nauki. 2017. T. 22. Vy'p. 6. S. 85-93.
7. Orexova E. Ya. Metodologicheskij prory'v ili vozvrashhenie k istokam: kak nam obresti uteryannoe? // Modern Humanities Success. 2020. № 7. S. 38-42.
8. Sorokovy'x G. V., Kappusheva X. X., Gerasimova N. I., Olejnikova E. A., Korotkova I. P., Baranova E. A., Nadzhafov I. A. Interaktivny'e texnologii v inoyazy'chnom obrazovanii: issledovanie strategij i opy'ta primeneniya: kollektivnaya monografiya. M.: Perspektiva, 2013. 172 s.
9. Sushheva G. F. Metodika obsuzhdeniya proizvedenij zhivopisi na starshix kursax yazy'kovogo vuza: dis. . kand. ped. nauk: 13.00.02. Vladimir, 1985. 188 s.
10. Tareva E. G. Mezhkul'turny'j podxod v paradigmal'noj sisteme sovremennogo sociokumanitarnogo znaniya // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: Chelovek i novy'e socio-gumanitarny'e cennosti: kollektivnaya monografiya / N. V. Bary'shnikov i dr.; otv. red. L. G. Vikulova, E. G. Tareva. M.: Neolit, 2017. S. 17-44.
11. Tareva E. G. Sistema kul'turosoobrazny'x podxodov k obucheniyu inostrannomu yazy'ku // Yazy'k i kul'tura. 2017. № 40. S. 302-320.
12. Uspenskij B. A. Semiotika iskusstva. M.: Shkola «Yazy'ki russkoj kul'tury'»,
13. 360 s.
14. Xagurov T. A. Obrazovanie v stile pepsi // Sociologicheskie issledovaniya. 2010. № 7. S. 96 103.
15. Arnheim R. Art and Visual Perception, Second Edition: A Psychology of the Creati­ve Eye Paperback - Deluxe Edition, University of California Press, 2004. 508 р.
16. Venturi L. Pour comprendre la peinture de Giotto a Chagall. Paris: Editions Albin
17. Michel. 1950. 220 p.
Download file .pdf 209.01 kb