Home Releases 2019, №3 (35)

Designing Lesson Plans for Literature Classes Within the Information Space «Moscow E-school»

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 372.882 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.10

Authors

  • Kokhanova Valentina Alexandrovna PhD (Philology), docent, Head of the Department of Russian Language and Methods of Teaching Philological Disciplines, Institute of Humanities, MCU. E-mail: KokhanovaVA@mail.ru
  • Kanunnikova Irina Alekseevna PhD (Philology), docent, associate professor of the Department of Russian Language and Methods of Teaching Philological Disciplines, Institute of Humanities, MCU. E-mail: KanunnikovaIA@mail.ru

How to link insert

Kokhanova, V. A. & Kanunnikova, I. A. (2019). Designing Lesson Plans for Literature Classes Within the Information Space «Moscow E-school» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 92-99. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.10
References
1. Istochniki
2. Federal'ny'j gosudarstvenny'j obrazovatel'ny'j standart osnovnogo obshhego obra­zovaniya [E'lektronny'j resurs] // Federal'ny'e gosudarstvenny'e obrazovatel'nye standar-ty'. URL: https://fgos.ru (data obrashheniya: 10.04.2019).
3. Literature
4. Grinshkun V.V., Remorenko I.M. Frontiry' «Moskovskoj e'lektronnoj shkoly'» // Informatika i obrazovanie. 2017. № 7. S. 3-8.
5. Koxanova V.A. Informacionnaya sreda «Moskovskaya e'lektronnaya shkola» kak faktor modernizacii professional'noj podgotovki uchitelya-slovesnika // Chelovek v infor-macionnom prostranstve: sb. nauch. st. / pod red. T.P. Kuranovoj. Yaroslavl': RIO YAGPU, 2019. 447 s.
6. Shamova T.I., Davy'denko T.M. Upravlenie obrazovatel'ny'm processom v adaptivnoj shkole. M.: Ped. poisk, 2001. 384 s.
7. Internet-resursy'
8. Moskovskaya e'lektronnaya shkola [E'lektronny'j resurs] // Oficial'ny'j portal me'ra i Pravitel'stva Moskvy'. URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/4608050 (data obrashheniya: 10.04.2019).
Download file .pdf 302.29 kb