Home Releases 2018, №4 (32)

Nonrandom Meter in V. Kazakevich' Prose on the Example of «Unicorn will Come for Me»

Literary Science , UDC: 821.161.1-3 DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.03

Authors

  • Koltsova Nataliya Zinovjevna PhD (Philology), associate professor of the department of History of the Newest Russian Literature and Modern Literary Process, Philological faculty, MSU named after M.V. Lomonosov. E-mail: koltsovaru1@yandex.ru
  • Shestakova Yuliya Yurjevna Postgraduate of the department of History of the Newest Russian Literature and Modern Literary Process, Philological faculty, MSU named after M.V. Lomonosov. E-mail: yulia-shestacova@yandex.ru

How to link insert

Koltsova, N. Z. & Shestakova, Y. Y. (2018). Nonrandom Meter in V. Kazakevich' Prose on the Example of «Unicorn will Come for Me» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 23-32. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2018.32.4.03
References
1. Istochniki
2. Kazakevich V.S. Za mnoj pride't edinorog. M.: Izd-vo N. Filimonova, 2016. 256 s.
3. Nabokov V.V. Dar. Mashen'ka: romany'. M.: E'ksmo-Press, 2000. 608 s.
4. Shklovskij V.B. Iskusstvo kak priem // Gamburgskij sche't. M.: Sov. pisatel', 1990. S. 58-72.
5. Literatura
6. Gasparov B.L. Metr i smy'sl // K semantike russkogo trexstopnogo xoreya. Ser. literatury' i yazy'ka: v 35 t. № 4. T. 35. M.: Nauka, 1976. S. 357-366.
7. Zamyatin E.I O ritme v proze. Trudnoe masterstvo // Sobr. soch.: v 5 t. T. 5. M.: Respublika, 2011. 560 s.
8. Kozhevnikova N.S. Ritm i sintaksis prozy' A. Belogo // Yazy'k i kompoziciya xudozhestvennogo teksta: mezhvuz. sb. nauch. tr. M.: MGPI, 1984. S. 33-42.
9. Kormilov S.I. Metrizovannaya proza. Marginal'ny'e sistemy' russkogo stixoslozhe-niya. M.: MGU, 1995. 159 s.
10. Orliczkij Y.B. Stix i proza v russkoj literature. M.: RGGU, 2002. 685 s.
11. Xolshevnikov V.E. Osnovy' stixovedeniya: ucheb. posobie. SPb.: SPbGU; M.: Akademiya, 2002. 208 s.
12. E'tkindE.G. Materiya stixa. SPb.: Gumanitarny'j soyuz, 1998. 506 s.
Download file .pdf 304.47 kb