Home Releases 2021, №4 (44)

THE SYSTEM ORGANIZATION OF VERBAL ACTION INTENSIFIERS IN MODERN FRENCH LANGUAGE AND FEATURES OF THEIR COMBINATION

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81’4 DOI: 10.25688/2076-913X.2021.44.4.07

Authors

  • Shtatskaya Tatiana V. PhD (Philology), docent

Annotation

French verbal intensifiers semantics, campatibility and functioning in the text are examined. 3000 tokens from modern dramatic and prosaik works of French authors were analyzed. The obtained results reveal systematic organization of linguistic means expressing the intensity of action. It has been established that intensifiers are organized into lexical-semantic paradigms, however their exact lexical-semantic verb group identity was not proved, therefore, they are not gramaticalized (grammatized).

How to link insert

Shtatskaya, T. V. (2021). THE SYSTEM ORGANIZATION OF VERBAL ACTION INTENSIFIERS IN MODERN FRENCH LANGUAGE AND FEATURES OF THEIR COMBINATION Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №4 (44), 73. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2021.44.4.07
References
1. 1. Filin F. P. Ocherki po teorii yazy`koznaniya. M.: Nauka; 1982. 336 s.
2. 2. Vasil`ev L. M. Semantika russkogo glagola. M.: Vy`sshaya shkola; 1981. 184 s.
3. 3. Shmelev D. N. Problemy` semanticheskogo analiza leksiki. M.: Prosveshhenie; 1973. 280 s.
4. 4. Vundxejler L., Vundxejler A. Nekotory`e ponyatiya logiki v primenenii k sintaksisu. V: Kuzneczov P. S. (Red.). (Per. s angl.). Mashinny`j perevod: sb. statej. M.: Izd-vo inostr. lit.; 1957: 261–279.
5. 5. Leisi E. Der Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen und Euglischen. 2. Aufl. Heidelberg: Quelle & Meyer; 1961. 131 p.
6. 6. Gak V. G. K probleme semanticheskoj sintagmatiki. Problemy` strukturnoj lingvistiki 1971. M.: IRYa AN SSSR; 1972. S. 367–395.
7. 7. Shtatskaya T. V. Sootnoshenie intensivnosti s sochetatel`ny`mi paradigmami // Mezhdunarodny`j zhurnal e`ksperimental`nogo obrazovaniya. 2015; 5 (11): 698–698. URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=8831
8. 8. Abramov B. A. O ponyatii semanticheskoj izbiratel`nosti slov. Invariantny`e sintaksicheskie znacheniya i struktura predlozheniya. M.: Nauka; 1969: 5–15.
9. 9. Shtatskaya T. V. Problema semanticheskoj sochetaemosti glagol`ny`x intensifikatorov v sovremennom francuzskom yazy`ke. Sovremenny`e tendencii kross-kul`turny`x kommunikacij: Sbornik materialov I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 27 marta 2019 g. Krasnodar: Izd-vo KubGTU; 2019: 125–128.
10. 10. Gérard de Villiers. Embargo. Paris: Plon; 1976. 255 p.
11. 11. Guareschi G. L’extravagante mademoiselle Troll. Paris: Le Livre de Poche; 1972. 316 p.
Download file .pdf 369.99 kb