Home Releases 2021, №4 (44)

LINGUISTIC CONCEPTUALIZATION OF SACRIFICE IN D. H. LAWRENCE’S NOVEL SONS AND LOVERS

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.111–31 DOI: 10.25688/2076-913X.2021.44.4.14

Authors

  • Mozeson Aleksandra Yur’yevna

Annotation

The article examineslinguistic features of the concept of “sacrifice” in Sons and Lovers novel by D. H. Lawrence. Linguistic context study was performed by means of conceptual analysis. The concept of «sacrifice» represents a frame, containing certain slots.

How to link insert

Mozeson, A. Y. (2021). LINGUISTIC CONCEPTUALIZATION OF SACRIFICE IN D. H. LAWRENCE’S NOVEL SONS AND LOVERS Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №4 (44), 138. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2021.44.4.14
References
1. 1. Doherty G. D. H. Lawrence’s Sons and Lovers and the culture of sacrifice. The D. H. Lawrence Review. 2010; (34/35): 5–24 URL: https://www.jstor.org/stable/44234532 (дата обращения: 30.06.2021).
2. 2. Chupry`na O. G. Yazy`k. Kul`tura. Tekst: uchebnoe posobie. M.: Flinta; 2021. 104 s.
3. 3. Bass G. P. Koncept «Zhertva» v russkom i anglijskom yazy`kax: na materiale romana B. L. Pasternaka «Doktor Zhivago» i ego anglijskogo perevoda: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Kaliningrad; 2010. 21 s.
4. 4. Boldy`rev N. N. Konceptual`noe prostranstvo kognitivnoj lingvistiki. Voprosy` kognitivnoj lingvistiki. 2004; № 1: 18–36.
5. 5. Sacrifice. Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/sacrifice.
6. 6. Sacrifice. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/sacrifice.7. Sacrifice. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sacrifice_1?q=sacrifice.
7. 7. Sacrifice. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries. com/definition/english/sacrifice_1?q=sacrifice.
8. 8. Lawrence D. H. Sons and Lovers. The Project Gutenberg. URL: https://www.gutenberg.org/files/217/217-h/217-h.htm.
9. 9. Zurabova L. R. Pereklyuchenie kodov v usloviyax dvuyazy`chiya: stanovlenie oblasti lingvisticheskix issledovanij. Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2020; 1 (6): 48–61.
10. 10. Zhirar R. Nasilie i svyashhennoe. M.: Novoe literaturnoe obozrenie; 2010. 448 s.
11. 11. Klejmenova N. M., Abakarova N. G. Tematicheskaya setka exclusion v romanax sovremenny`x franczuzskix pisatelej. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2019; 4 (36): 51–58.
12. 12. Surrender. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries. com/definition/english/surrender_1?q=surrender (дата обращения: 04.10.2021).
13. 13. Afanasjeva O. V., Baranova K. M., Chupryna O. G. Precedent phenomena as symbols of cultural identity in YA fiction. In: Е. Tareva, T. N. Bokova (Eds.). Dialogue of Cultures — Culture of Dialogue: from Conflicting to Understanding, vol 95. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. London: European Publisher; 2020: 1098–1106. https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.11.03.116
14. 14. Chupry`na O. G. Pereimenovanie kak lingvo-kognitivnoe yavlenie. Aktual`ny`e problemy` anglijskoj lingvistiki i lingvodidaktiki. Yubilejny`j sbornik nauchny`x trudov. M.: MPGU; 2011: 303–309.
15. 15. Chupry`na O. G. Precedentny`e yavleniya v yazy`ke i formirovanie obraza my`slej. Formirovanie kul`turnoj i yazy`kovoj kompetentnosti v processe izucheniya inostrannogo yazy`ka. Internet i izuchenie inostrannogo yazy`ka: sb. materialov mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. M.: MGOU; 2014: 56–58.
Download file .pdf 319.06 kb