Home Releases 2016, №3 (23)

World of Colors in Vs. Ivanov's «Color Winds»

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"1917/1991"
References
1. Istochniki
2. Ivanov Vs. Sobr. soch.: v 8 t. T. 1. M.: Xud. lit., 1973. 624 s.
3. Literatura
4. Astaxova Ya.A. Czvetooboznacheniya v russkoj yazy'kovoj kartine mira: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. M., 2014. 234 s.
5. BelayaG.A. Don Kixoty' 20-x godov: «Pereval» i sud'ba ego idej. M.: Sov. pisatel',
6. 400 s.
7. Voronskij A. Literaturny'e silue'ty': II. Vsevolod Ivanov // Krasnaya nov'. 1922. № 5. S.254-275.
8. Krasnoshhekova E.A. Poe'ticheskaya rech' rannego Vsevoloda Ivanova // Rus. rech'. 1969. № 4. S. 7-11.
9. LezhnevA. O literature: stat'i. M.: Sov. pisatel', 1987. 432 s.
10. Mironova L.N. Czvetovedenie. Minsk: Vy'shejshaya shkola, 1984. 285 s.
11. Nikolaeva M.N. Yazy'kovy'e osobennosti stixotvorny'x "pejzazhny'x kartin" O. Uajl'da // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiyа. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 1(17). S. 50-57.
12. Skorospelova E.B. Proza pervoj poloviny' 1920-x godov // Istoriya russkoj literatury' XX veka, 20-50-е gody'. Literaturny'j process. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 2006. S. 72-92.
13. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
14. Dal' V.I. Tolkovy'j slovar' zhivago velikorusskago yazy'ka: v 4 t. M.: Progress Univers, 1994. [Reprintnoe vosproizvedenie izdaniya 1903-1909 gg. pod. red. I. Bodue'na de Kurtene'].
15. Slavyanskie drevnosti: e'tnolingvisticheskij slovar': v 5 t. / pod. red. N.I. Tolstogo. М.: Mezhdunar. otnosheniya, 1999. T. 2. 704 s.
Download file .pdf 281.46 kb