Home Releases 2016, №4 (24)

Ways of Positive and Negative Evaluation Expression in Musical Critics' Reviews

Young Scientists’ Platform , UDC: 812'42

Authors

  • Shevchenko Nadezhda Leonidovna Postgraduate of Translation and Translatology Department, Institute of Philology, Foreign Languages and Media Communication, Irkutsk State University. E-mail: nadezhdashevchenko86@gmail.com

How to link insert

Shevchenko, N. L. (2016). Ways of Positive and Negative Evaluation Expression in Musical Critics' Reviews Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (24),
References
1. Istochniki
2. Brown G. Copland. BBC Music Magazine Digital Edition. Vol. 24. № 5. P. 64.
3. Johnson S. Brahms-Bruckner. BBC Music Magazine Digital Edition. Vol. 24. № 3. P. 70-71.
4. Loppert M. Gluck. BBC Music Magazine Digital Edition. Vol. 24. № 3. P. 83-84.
5. Nichols R. Fianjailles pour rire. BBC Music Magazine Digital Edition. Vol. 24. № 5. P. 76.
6. Piccard A. Handel. BBC Music Magazine Digital Edition. Vol. 24. № 5. P. 70-71.
7. Literatura
8. Bronfin E. O sovremennoj muzy'kal'noj kritike. M.: Muzy'ka, 1977. 320 s.
9. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F. Struktury' modelirovaniya cennostny'x orien-tirov diskursa social'noj real'nosti v massmedijnom kommunikativnom prostranstve // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 2 (14). S. 55-63.
10. Kury'sheva T.A. Muzy'kal'naya zhurnalistika i muzy'kal'naya kritika: ucheb. poso-bie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po special'nosti «Muzy'kovedenie». M.: Vlados-Press, 2007. 295 s.
11. Molody'chenko E.N. Ob operacionalizacii kategorii «cennost'» v tekstovom i diskur-sivnom analize: k voprosu o lingvisticheskoj aksiologii // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 3 (19). S. 90-97.
12. Serebrennikova E.F. Aspekty' aksiologicheskogo lingvisticheskogo analiza // Lingvistika i aksiologiya: e'tnosemiometriya cennostny'x smy'slov: kollektivnaya monografiya. M.: Tezaurus, 2011. S. 7-27.
Download file .pdf 258.57 kb