Home Releases 2017, №3 (27)

Types of Phraseological Unit Modification as a Result of Wordplay in TV-discourse (Based on the Mockumentary «Stromberg»)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.11-112

Authors

  • Guseva Alla Efimovna Doctor of Philology, professor of German Philology department, Institute of Linguistics and Crosscultural Communication, Moscow State Regional University. E-mail: angst51@rambler.ru
  • Pervak Tatyana Vladimirovna Assistant professor of German Philology department, Institute of Linguistics and Crosscultural Communication, Moscow State Regional University. E-mail: alexfirst@yandex.ru

How to link insert

Guseva, A. E. & Pervak, T. V. (2017). Types of Phraseological Unit Modification as a Result of Wordplay in TV-discourse (Based on the Mockumentary «Stromberg») Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №3 (27),
References
1. Istochniki
2. Stromberg. Die Originalbucher der 1. Stafel. Leck: Egmont, 2007. 254 S.
3. Stromberg. Die Originalbucher der 2. Stafel. Leck: Egmont, 2007. 319 S.
4. Stromberg. Staffel 3. Brainpool TV GmbH. 2013. 2 e'lektron. opt. diska
5. (CD-ROM).
6. Literature
7. Dobrovol'skij D.O. Besedy' o nemeczkom slove. M.: Yazy'ki slavyanskoj kul'tu-ry', 2013. 744 s.
8. Zaxarova M.V. Yazy'kovaya igra (sovremenny'j e'tap) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologicheskoe obrazovanie». 2009. № 1 (2). S. 34-38.
9. Il'yasova S.V., Amiri L.P. Yazy'kovaya igra v kommunikativnom prostranstve SMI i reklamy'. 3-e izd. M.: Flinta, 2013. 296 s.
10. KuninA.V. Lingvisticheskie osobennosti frazeologicheskogo e'llipsisa // Voprosy' frazeologii: sb. nauch. tr. MGPIIYa im. M. Toreza. Vy'p. 131. M., 1978. S. 105-126.
11. Raxmankulova I.-E'.S. Strukturno-funkcional'ny'j podxod k issledovaniyu nemeczkix frazeologizmov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'ko-
12. voe obrazovanie». 2009. № 1 (3). S. 28-35.
13. Ry'bakova E.A. Lingvisticheskie aspekty' igry' slov v yazy'ke sovremennoj nemeczkoj molodezhi: dis. ... kand. filol. nauk. M., 2015. 359 s.
14. Sannikov V.Z. Russkij yazy'k v zerkale yazykovoj igry'. M.: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury', 2002. 552 s.
15. Burger H. Phraseologie. Eine Einfuhrung am Beispiel des Deutschen. 4., neu bear-beitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt, 2010. 239 S.
16. Roscoe J., Hight C. Faking it: Mock documentary and the subversion of factuality. Manchester: Manchester University Press, 2001. 240 p.
17. Spravochny e i informacionnye izdaniya
18. E'nciklopedicheskij slovar'-spravochnik. Vy'razitel'ny'e sredstva russkogo yazy'­ka i rechevy'e oshibki i nedochety' [E'lektronny'j resurs] / pod red. A.P. Skovorodnikova. 3-e izd., stereotip. M.: Flinta, 2011. 480 s. URL: http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/23.pdf (data obrashheniya: 16.06.2017).
Download file .pdf 348.3 kb