Home Releases 2016, №4 (24)

The Word Boundary in the Context of Russian Symbolists' Metro-Rhythmic Innovations

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"1917/1991"
References
1. Istochniki
2. Blok A.A. Sobr. soch.: v 12 t. T. 1, 2. L.: Izd-vo pisatelej v Leningrade, 1932-1936. 293 s.; 244 s.
3. Bryusov V.Ya. Sobr. soch.: v 7 t. T. 1. M.: Xud. lit., 1973. 670 s.
4. Gippius Z.N. Soch.: Stixotvoreniya; Proza. M.: Xud. lit., 1973. 666 s.
5. Literatura
6. Afonina N.Yu. Metricheskaya peremennost', eyo formoobrazuyushhee i vy'razi-tel'noye znachenie. ACD. L., 1983. 18 s.
7. Baevskij VS. Chislovy'e znacheniya sily' slogov v stixe al'terniruyushhego ritma // Filologicheskye nauki. 1967. № 3. S. 50-55.
8. Vasil'yev S.A. Obraz Igumena zemli Russkoj v poe'me T.K. Zul'fikarova «Otkroveniya Sergiya Radonezhskogo» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoye obrazovanie». 2014. № 4 (16). S. 21-27.
9. GasparovM.L. Ocherk istorii russkogo stixa. M.: Nauka, 1984. 319 s.
10. GasparovM.L. Sovremenny'j russkij stix. Metrika i ritmika. M.: Nauka, 1974. 488 s.
11. Golenishhev-Kutuzov I.N. Slovorazdel v russkom stixoslozhenii // Voprosy' yazy'koznaniya. 1959. № 4. S. 21-34.
12. Pavlova V.I. Issledovaniye stixa metodami e'ksperimental'noj fonetiki // Teoriya stixa. L.: Nauka, 1968. S. 211-217.
Download file .pdf 233.97 kb