Home Releases 2017, №4 (28)

The Stylistic Connotations of the Word: the Diachronic Aspect

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 811.161.1-112
References
1. Istochniki
2. Aleksеev P. Cerkovny’j slovar’. SPb., 1817. T. 1. 236 s.
3. Bery’nda P. Leksikon slavenorosskij. Kiev, 1961 (1627). 271 s.
4. Biblioteka literatury’ Drevnej Rusi. SPb.: Nauka, 2006. Т. 14. 758 s.
5. Slovar’ russkogo yazy’ka XI–XVII vv. M.: Nauka, 1975. Vу’р. 1. 372 s.
6. Slovar’ russkogo yazy’ka XI–XVII vv. M.: Nauka, 1977. Vу’р. 5. 392 s.
7. Slovar’ russkogo yazy’ka XVIII v. L.: Nauka, 1985. Vу’р. 2. 248 s.
8. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazy’ka: v 17 t. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1948. T. 1. 768 s.
9. Теория языка. Теория межкультурной коммуникации 71
10. Literatura
11. Alekseev A.V. Mexanizmy’ realizacii simvolicheskix znachenij v pamyatnikax pis’mennosti XVII veka // Vestnik MGPU. Ser. «Filologicheskoe obrazovanie». 2013. № 1 (10). S. 31–37.
12. Alekseev A.V. Proisxozhdenie drevnerusskogo koncepta t’rpеnie: e’timologicheskij
13. aspekt // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2016. № 3 (23). S. 79–86.
14. Vinokur T.G. Tolkovy’j slovar’ i yazy’kovoe upotreblenie // Vopr. yazy’koznaniya. 1986. № 4. S. 16–26. Spravochny’e i informacionnye izdanija
15. Polny’j pravoslavny’j bogoslovskij e’nciklopedicheskij slovar’. SPb.: Izd-vo P.P. Sojkina, 1912. T. 1. 1120 s.
16. Russkij e’nciklopedicheskij slovar’, izdavaemy’j professorom S.-Peterburgskоgo
17. universiteta I.N. Bereziny’m. SPb., 1873. Otdel 1’. T. 3. 688 s.
18. Internet-resursy’
19. Nacional’ny’j korpus russkogo yazy’ka [E’lektronny’j resurs]. URL: http://www.
20. ruscorpora.ru/search-old_rus.html (data obrashheniya: 19.09.2017).
Download file .pdf 339.81 kb