Home Releases 2015, №3 (19)

The Semantic Role of the Implicit Observer in the Sentence Model

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory
References
1. Istochniki
2. Nacional’ny’j korpus russkogo yazy’ka. URL: http://www.ruscorpora.ru/index. html (rezhim dostupa svobodny’j).
3. Literatura
4. Apresyan Y.D. Izbranny’e trudy’. T. 2. Integral’noe opisanie yazy’ka i sistemnaya leksikografya. M.: Yazy’ki russkoj kul’tury’, 1995. 766 s.
5. Buly’gina T.V. K postroeniyu tipologii predikatov v russkom yazy’ke // Semanticheskie tipy’ predikatov. M.: Nauka, 1982. S. 7–85.
6. Il’chuk E.V. Semantika anglijskix glagolov my’shleniya believe, think // Integraciya lingvisticheskogo i e’kstralingvisticheskogo znaniya: sb. nauch. tr. MGLU. Vy’p. 434. M., 1996. S. 25–34.
7. Lekant P.A. Sintaksis prostogo predlozheniya v sovremennom russkom yazy’ke. M.: Vy’sshaya shkola, 1986. 176 s.
8. Maturana U. Biologiya poznaniya // Yazy’k i intellekt. M.: Progress, 1995. S. 95–143.
9. Paducheva E.V. Semanticheskie issledovaniya. Semantika vremeni i vida v rus-skom yazy’ke. Semantika narrativa. M.: Yazy’ki russkoj kul’tury’, 1996. 464 s.
10. Pupy’nin Y.A. Sub’’ektnost’ i aktualizacionny’e kategorii predikata // Teoriya funk cional’noj grammatiki: Sub’’ektnost’. Ob’’ektnost’. Kommunikativnaya perspektiva vy’skazy’vaniya. Opredelyonnost’ / neopredelyonnost’. SPb.: Nauka, 1992. S. 141–167.
11. Raxmankulova I.-E’.S. Teoreticheskaya funkcional’naya grammatika nemeczkogo yazy’ka. Glagol. M.: NVI-Tezaurus, 2006. 204 s.
12. Raxmankulova I.-E’.S. Strukturno-funkczional’ny’j podxod k issledovaniyu ne-meczkix frazeologizmov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2009. № 1 (3). S. 28–35.
13. Sulejmanova O.A. Problemy’ russkogo sintaksisa. Semantika bezlichny’x pred-lozhenij. M.: Dialog-MGU, 1999. 222 s.
14. Yakovleva E.S. Fragmenty’ russkoj yazy’kovoj kartiny’ mira (modeli prostranstva, vremeni i vospriyatiya). M.: Gnozis, 1994. 344 s.
Download file .pdf 400.09 kb