Home Releases 2018, №2 (30)

The History of the Word «Paradise» in Russian

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.161.’37
References
1. Vergunov A.P., Goroхov V.A. Vertograd. Sadovo-parkovoe iskusstvo Rossii.
2. M.: Kul’tura, 1996. 432 s.
3. Vinogradov V.V. Ocherki po istorii russkogo literaturnogo yazy’ka XVII–XIX vekov.
4. M.: Vy’ssh. shk., 1982. 528 s.
5. Istoriya knigi. Gl. 14. Kniga v Rossii v pervoj polovine XVIII veka: e’lektron.
6. uchebnik / Moskovsk. gos. un-t pechati. [E’lektronny’j
7. resurs] // Sajt Instituta otkry’togo
8. obrazovaniya Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta pechati. URL: http://www.
9. hi-edu.ru/e-books/HB/14-1.htm (data obrashcheniya: 31.01.2018).
10. Osipova L.I. O tipax lingvisticheskix slovarej // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya.
11. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 2 (14). S. 37–46.
12. Sokolov A.I. Leksikograficheskoe opisanie terminov v istoricheskom slovare // Vestnik
13. MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». № 2 (22). S. 32–40.
14. Yakovlev S.V. Kriticheskie zamechaniya po povodu issledovaniya T.I. Vendinoj
15. «Srednevekovy’j chelovek v zerkale staroslavyanskogo yazy’ka» [E’lektronny’j resurs] //
16. Drevnyaya Rus’. Voprosy’ medievistiki. 2004. № 2 (16). URL: http://www.drevnyaya.ru/
17. vyp/v2004.php#n2 (data obrashheniya: 31.01.2018).
18. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
19. Slovar’ russkogo yazy’ka XVIII v. Vy’p. 18. Otkry’tie – Pѣna. SPb., 2011. 221 s.
20. Fasmer M. E’timologicheskij slovar’ russkogo yazy’ka. T. 3. M.: Progress, 1987. 832 s.
21. E’nciklopedicheskij slovar’ Brokgauza i E’frona. SPb., 1897. T. XXII A. 963 s.
22. Internet-resursy’
23. Le Dictionnaire de l’Académie française 1694 (Slovar’ Franczuzskoj akademii
24. nauk. T. 2. 1694) [E’lektronny’j resurs]. URL: http://artflsrv02.uchicago.edu/philologic4/
25. publicdicos/query?report=bibliography&head=paradis (data obrashheniya: 31.01.2018).
Download file .pdf 303.38 kb