Home Releases 2015, №2 (18)

The Conceptual Dimension of Age in Names of Baby Animals in Modern English

Young Scientists’ Platform

Authors

  • Bondar Yulia Alexandrovna English teacher of SBE SCSch № 338, postgraduate of English Philology department, Institute of Foreign Languages, MCTTU. E-mail: bondar_yulia_1988@mail.ru

How to link insert

Bondar, Y. A. (2015). The Conceptual Dimension of Age in Names of Baby Animals in Modern English Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №2 (18),
References
1. Istochniki
2. Names of males, females babies and groups of animals. URL: http://www.enchant-edlearning.com/subjects/animals/Animalbabies.shtml (rezhim dostupa: svobodny’j).
3. Literatura
4. Bondar’ Yu.A. K voprosu ob imenovanii detyony’shej zhivotny’x v sovremennom anglijskom yazy’ke // Aktyal’ny’e problemy’ lingvistiki, literaturovedeniya, lingvodidak-tiki: sb. st. M.: MGPU, 2012. S. 22–26.
5. Sobyanina V.A. Suffksaciya kak odin iz sposobov slovoproizvodstva nemeczkix kollokvializmov na osnove terminologicheskoj leksiki // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2012. № 2 (10). S. 28–35.
6. Chupry’na O.G. Yazy’k i kul’tura kak predmet flologicheskogo issledovaniya // Yazy’k, kul’tura, rechevoe obshhenie: sb. mat-lov Mezhdunarodnoj konferencii, posvya-shhyonnoj 85-letiyu professora M.Ya. Bloxa. M.: Prometej, 2009. S. 608–612.
7. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
8. Oxford Reference URL: http://www.oxfordreference.com (rezhim dostupa: svo-bodny’j).
Download file .pdf 380.8 kb