Home Releases 2016, №3 (23)

Teaching Language and Culture: Is It a «Soft Power» Tool?

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 378.4

Authors

  • Tareva Elena Genrikhovna Doctor of Pedagogy, full professor, assistant director of Master’s degree postgraduate studies of Institute of Foreign Languages, MCU; head of French Language and Linguodidactics department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: elenatareva@mail.ru

How to link insert

Tareva, E. G. (2016). Teaching Language and Culture: Is It a «Soft Power» Tool? Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. Almazova N.I. Gumanitarnaya strategiya: ot neprofiEnosti k liderstvu // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 3 (19). S. 106-112.
2. Goncharova V.A. Metakul'tura v kontekste celej sovremennogo inoyazy'chnogo obrazovaniya // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obra-zovanie». 2014. № 1 (13). S. 61-68.
3. Nai Dzh. Gibkaya sila. Kak dobit'sya uspexa v mirovoj politike. M.: Trend, 2006.
4. 397 s.
5. Mezhkul'turnoe inoyazy'chnoe obrazovanie: lingvodidakticheskie strategii i tak-tiki / ои. red. E.G. Tareva. M.: Logos, 2014. 232 s.
6. RadikovI.V. «Myagkaya sila» kak sovremenny'j atribut velikoj derzhavy' // Miro-vaya e'konomika i mezhdunarodny'e otnosheniya. 2012. № 2. S. 18-26.
Download file .pdf 289.75 kb