Home Releases 2017, №4 (28)

Symbiosis of Language and Culture: Anthropolinguistic, Ethnolinguistic and Social Linguistic Aspects

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81-114.2

Authors

  • Agapova Sofiya Grigoryevna Doctor of Philology, full professor, professor of Theory and Practice of English Language department; Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication; Southern Federal University. E-mail: s-agapova@mail.ru
  • Kislitsyna Natalya Nikolaevna PhD (Philology), docent, head of Foreign Languages department № 1, Institute of Foreign Philology of Taurida Academy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University. E-mail: nkislitsyn@rambler.ru

How to link insert

Agapova, S. G. & Kislitsyna, N. N. (2017). Symbiosis of Language and Culture: Anthropolinguistic, Ethnolinguistic and Social Linguistic Aspects Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №4 (28),
References
1. Agapova S.G. Pragmalingvisticheskij aspekt anglijskoj dialogicheskoj rechi: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19, 10.02.04. Rostov n/D., 2003. 269 s.
2. Bubnova I.A. Nasilie: lingvisticheskoe, kul'turologicheskoe, istoricheskoe // Kul'tura kak tekst: sb. nauch. st. M.: IYa RAN; Smolensk: SGU, 2014. Vy'p. XII. S. 45-55.
3. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F., Kulagina O.A. Semiometriya refleksii o cen-nostyax sovremennogo obshhestva // Lingvistika i aksiologiya: e'tnosemiometriya cennost-ny'x smy'slov: kol. monografiya. M.: Tezaurus, 2011. S. 196-230.
4. Vikulova L.G., Kulagina O.A. Nacional'naya identichnost' v kontekste inako-vosti: yazy'kovaya reprezentaciya oppozicii «svoi» - «chuzhie» vo francuzskoj litera­ture XX veka (na materiale sbornika e'sse F. Moriaka «Chyornaya tetrad'») // Vestnik MGPU. Ser.: «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 2 (12).
5. S. 33-42.
6. Gavrilova G.F. Predlozhenie i tekst: sistemnost' i funkcional'nost': kol. mono-graiya. Rostov n/D.: AkademLit, 2015. 412 s.
7. Gerasimova S.A. Antropocentricheskij podxod k yazy'ku // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8). S. 96-101.
8. Zavodchikova A.A. Kategoriya vezhlivosti v aspekte mezhkul'turnoj kommuni-kacii // Yazy'k i tekst. 2014. № 4. T. 1. S. 67-69.
9. Zubkova L.G. Teoriya yazy'ka v ee razvitii: ot naturocentrizma k logocentrizmu cherez sintez k lingvocentrizmu i k novomu sintezu. M.: Yask, 2016. 624 s.
10. Kibrik A.E. Kognitivny'j podxod k yazy'ku // Yazy'k i my'sl': sovremennaya kognitivnaya lingvistika. M.: Yask, 2015. S. 29-59.
11. Laskova M.V., Lazarev V.A., Ivchenko M.V. Gendernaya asimmetriya v yazy'ko-vom voploshhenii. Rostov n/D.: YuFU, 2016. 112 s.
12. Levi-Stross K. Uznavat' drugix. Antropologiya i problemy' sovremennosti. M.: Test, 2016. 158 s.
13. Malinovskij B. Izbrannoe: Aigonavty' zapadnoj chasti Tixogo okeana. M.: Rosspe'n,
14. 552 s.
15. Corbett J. Intercultural Language Activities. Cambridge: Cambridge University press, 2010. 262 p.
16. Grice H.P. Logic and Conversation // Studies in the Way of Words. Cambridge,
17. MA: Harvard UP, 1991. P. 22-40.
18. Payne M. A Dictionary of Cultural and Critical Theory. Malden: Blackwell
19. Publishing Ltd, 2004. 644 p.
Download file .pdf 322.33 kb