Home Releases 2015, №1 (17)

Specifics of Case Category in Terms of Teaching Russian as a Foreign Language

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies

Authors

  • Muravyova Nataliya Yuryevna PhD (Philology), docent, associate professor of Russian Language department, Institute of Humanities, MCTTU. E-mail: natasha1000@mail.ru

How to link insert

Muravyova, N. Y. (2015). Specifics of Case Category in Terms of Teaching Russian as a Foreign Language Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №1 (17),
References
1. Literatura
2. Alekseev M., Ataev B. Avarskij yazy’k. M.: Academia, 1997. 141 s.
3. Ismatullaev H.H. Samouchitel’ uzbekskogo yazy’ka. Tashkent: Ukituvchi, 1991. 144 s.
4. Plungyan V.A. Pochemu yazy’ki takie razny’e. Populyarnaya lingvistika. M.: AST-press kniga, 2010. 272 s.
5. Rudenko B.T. Grammatika gruzinskogo yazy‘ka. M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1940. 276 s.
6. Uchaev Z.V. Marijskij yazy’k. Marij jy’lme. Joshkar-Ola: Marijskij gos.un-t, 2003. 99 s.
7. Spravochny’e i informazionny’e izdania
8. Buly’gina T.V. Litovskij yazy’k // Lingvisticheskij e’nciklopedicheskij slovar’ / Pod red. V.N. Yarcevoj. M.: Sovetskaya e’nciklopediya, 1990. S. 271. URL: http:// tapemark.narod.ru/les/271a.html, svobodnyj. E’lectron. versiya pech. publikacii.
9. Buly’gina T.V. , Kry’lov S.A. Sklonenie // Lingvisticheskij e’nciklopedicheskij slovar’ / Pod red. V.N. Yarcevoj. M.: Sovetskaya e’nciklopediya, 1990. S. 456–457. URL: http://tapemark.narod.ru/les/456b.html, svobodny’j. E’lectron. versiya pech. publikacii.
10. Klimov G.A. E’rgativny’j stroj // Lingvisticheskij e’nciklopedicheskij slovar’ / Pod red. V.N. Yarcevoj. M.: Sovetskaya e’nciklopediya, 1990. S. 593. URL: http://tapemark. narod.ru/les 593b.html, svobodny’j. E’lectron. versiya pech. publikacii.
11. Serebrennikov B.A. Ural’skie yazy’ki // Lingvisticheskij e’nciklopedicheskij slovar’ / Pod red. V.N. Yarcevoj. M.: Sovetskaya e’nciklopediya, 1990. S. 537–538. URL: http://tapemark.narod.ru/les/537d.html, svobodnyj. E’lectron. versiya pech. publikacii.
Download file .pdf 374.41 kb