Home Releases 2018, №1 (29)

Russian and World Classical Literature in A.I. Solzhenitsyn's Novel «In the First Circle»

Literary Science , UDC: 821.161.1

Authors

  • Martyanova Svetlana Alexeevna PhD (Philology), docent, head of Russian and Foreign Philology department, Vladimir State University named after Al. and N. Stoletovs. E-mail: matyanova62@list.ru

How to link insert

Martyanova, S. A. (2018). Russian and World Classical Literature in A.I. Solzhenitsyn's Novel «In the First Circle» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №1 (29),
References
1. 1. Solzheniczy'n A.I. V kruge pervom. M.: Nauka, 1996. 611 s.
2. Literatura
3. 2. Al'mi I.L. Roman M. Bulgakova «Master i Margarita» i tradicii russkoj klassiki // Al'mi I.L. O poe'zii i proze. SPb.: Semantika-S; Skifiya, 2002. S. 410-430.
4. 3. Bibixin V.V. Istoriya sovremennoj filosofii (edinstvo filosofskoj my'sli). SPb.: Vladimir Dal', 2014. 398 s.
5. 4. VoronskijA.K. Na perevale (dela literaturny'e) // Voronskij A.K. Iskusstvo videt' mir (o novom realizme). M.: Sov. pisatel', 1987. S. 396-406.
6. 5. Nemzer A.S. Zhizn' i Poe'ziya v romane «V kruge pervom» // Solzheniczy'nskie tetradi: materialy' i issledovaniya: [al'manax]. M.: Russkij put', 2012. Vy'p. 1. S. 101-117.
7. 6. Niva Zh. Aleksandr Solzhenicy'n: Borec i pisatel'. SPb.: Vita Nova, 2014. 336 s.
8. 7. Straxov N.N.Vojna i mir. Sochinenie gr. L.N. Tolstogo. T. V, VI // Straxov N.N. Literaturnaya kritika. M.: Sovremennik, 1984. S. 323-352.
9. 8. Chernecz L.V. Tip personazha i ego evoluciya // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 4 (24). S. 8-16.
10. 9. ChukovskayaL.K. Zapiski ob Anne Axmatovoj: v 3 t. M.: Soglasie, 1997. T. 1. 542 s.
11. Internet-resursy'
12. Losev L. Poe'siya i pravda u Solzheniczy'na. [E'lektronny'j resurs]. URL: http:// www.solzhenitsyn.ru/o_tvorchestve/articles/works/index.php?ELEMENT_ID=1158 (data obrashheniya: 18.11.2017).
Download file .pdf 271.4 kb