Home Releases 2015, №1 (17)

Round Table Talk as a Final Control over the Level of Law Students’ Development of Professional Intercultural Communication Skills

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines
References
1. Istochniki
2. Burmistrova K.A., Stupnikova L.V. Dopolnitelʼnyʼj material k uchebniku «Introduction to International Legal English». M.: VAVT, 2012. 99 s.
3. Programma po discipline «Anglijskij yazyʼk» dlya studentov ochnoj formyʼ obucheniya po napravleniyu «030900.62 Yurisprudenciya», kvalifkaciya (stepenʼ) — bakalavr yurisprudencii Mezhdunarodno-pravovogo fakulʼteta VAVT / Pod red. N.V. Dan-cheevoj. M.: VAVT, 2013. 26 s.
4. Krois-Lindner A., Firth M. Introduction to International Legal English. A course for classroom and self-study use. Сambridge: Cambridge University Press, 2008. 160 p.
5. Powell R. Law Today. London: Longman, 2001. 128 p.
6. Literatura
7. Astafurova T.N. Strategii kommunikativnogo povedeniya v professionalʼno-znachimyʼx situaciyax mezhkulʼturnogo obshheniya (lingvisticheskij i didakticheskij aspektyʼ): avtoref. dis. … d-ra ped. nauk: 13.00.02. M., 1997. 42 s.
8. Ionova A.M. Osobennosti obucheniya diskussionnomu obshheniyu studentov-mezhdunarodnikov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazyʼka. Yazyʼkovoe obra-zovanie». 2009. № 2 (4). S. 93–97.
9. Kalendzhyan S.O. Texnika vedeniya besedyʼ za kruglyʼm stolom kak sredstvo ru-kovodstva // URL: http:// www.elitarium.ru, svobodnyʼj.
10. Tareva E.G., Kazanceva E.M. Deyatelʼnostno-kompetentnostnyʼj podxod k soz-daniyu uchebnyʼx posobij dlya podgotovki bakalavrov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazyʼka. Yazyʼkovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8). S. 65–77.
11. Shhukin A.N. Obuchenie inostrannyʼm yazyʼkam. Teoriya i praktika. M.: Filoma-tis, 2006. 476 s.
Download file .pdf 398.06 kb