Home Releases 2017, №1 (25)

Psycholinguistic Experiment in Linguodidactics

Young Scientists’ Platform , UDC: 81'23

Authors

  • Onyakova Anna Leonidovna Postgraduate of Department of Didactic Linguistics and Theory of Teaching Russian as a Foreign Language, Philological faculty, Lomonosov Moscow State University. E-mail: anita14592@mail.ru

How to link insert

Onyakova, A. L. (2017). Psycholinguistic Experiment in Linguodidactics Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №1 (25),
References
1. Literatura
2. ArnoldI.V. Leksiko-semanticheskoe pole i tematicheskaya setka teksta // Seman-tika. Stilistika. Intertekstual'nost': sb. st. / nauch. red. P.E. Buxarkin. SPb.: Izd-vo SPbGU, 1999. S. 250-259.
3. BubnovaI.A., Krasny'x V.V. Chelovek i ego obraz mira kak ob''ekt i predmet sovre-menny'x integrativny'x issledovanij: tradicii i novacii // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 4 (16). S. 80-88.
4. Karaulov Yu.N. Aktivnaya grammatika i associativno-verbal'naya set'. M.: IRYa RAN, 1999. 180 s.
5. Krasil'nikova L.V., Ruzhickij I.V., Ruzhickaya E'.A. O vozmozhnostyax ispol'zo-vaniya associativnogo slovarya v praktike prepodavaniya russkogo yazyka kak inostranno-
6. go // Voprosy' psixolingvistiki. 2015. № 2 (24). S. 204-209.
7. Leont'evA.A. Osnovy' psixolingvistiki. M.: Smy'sl, Akademiya, 2005. 288 s.
8. Leont'eva N.N. Stroenie semanticheskogo komponenta v informacionnoj modeli avtomaticheskogo ponimaniya teksta: avtoref. dis. ... d-ra texn. nauk. M., 1990. 46 s.
9. Curso completo de lengua rusa. Niveles basico, intermedio y avanzado. Coordina-tora: Sanchez Puig M. Ediciones Hispano Eslavas, Madrid, 2005. 387 s.
10. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
11. Russkij associativny'j slovar': v 2 t. / Yu.N. Karaulov, G.A. Cherkasova, N.V. Ufimceva, Yu.A. Sorokin, E.F. Tarasov. T. I: Ot stimula k reakcii. M.: AST-Astrel, 2002. 784 s. T. II: Ot stimula k reakcii. M.: AST-Astrel, 2002. 992 s.
12. Russkij ideograficheskij slovar': Mir cheloveka i chelovek v okruzhayushhem ego mire / otv. red. N.Yu. Shvedova. M.: RAN, In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova, 2011. 1032 s.
13. Stepanov Yu.S. Konstanty': slovar' russkoj kul'tury'. Izd. 2-e, ispr. i dop. M.: Akademicheskij proe'kt, 2001. 990 s.
Download file .pdf 284.02 kb