Home Releases 2017, №3 (27)

Pauses as Markers of Conversational Style in British Oral Discourse

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 811.111'34

Authors

  • Abramova Galina Sergeevna PhD (Philology), docent of Department of English Teaching Methodology and Business Communication, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: ab.galina@gmail.com
  • Freydina Elena Leonidovna Doctor of Philology, full professor, professor of English Phonetics and Lexicology department, Institute of Foreign Languages, Moscow State University of Education. E-mail: freydina55@mail.ru

How to link insert

Abramova, G. S. & Freydina, E. L. (2017). Pauses as Markers of Conversational Style in British Oral Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №3 (27),
References
1. Literatura
2. Vikulova L.G., Novikov N.V. Formirovanie negativnogo obraza politika v mass-medijnom diskurse: predmetnaya sfera sport // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 3 (19). S. 42-49.
3. Obshhaya i prikladnaya fonetika / L.V. Zlatoustova [i dr.]; pod obsh. red. R.K. Pota-povoj. M.: Izd-vo Moskovskogo un-ta, 1997. 415 s.
4. MixalevaE.I. Vliyanie politiki mul'tikul'turalizma na dialekty' Anglii // Kognitivny'e issledovaniya yazy'ka / gl. red. serii N.N. Boldy'rev; Min-vo obr. i nauki RF, Ros. akad. nauk, In-t yazy'koznaniya RAN, Tambovsk. gos. un-t im. G.R. Derzhavina, Ros. assoc. lingvis-tov-kognitologov. M.: In-t yazy'koznaniya RAN; Tambov, 2016. Vy'p. 27. S. 730-735.
5. Mixaleva E.I. Mesto dialektnoj rechi v foneticheskoj sisteme anglijskogo yazy'ka // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie».
6. № 1 (9). S. 24-28.
7. Shevchenko T.I. Social'naya differenciaciya anglijskogo proiznosheniya. M.: Vy'ssh. shk., 1990. 142 s.
8. Cruttenden A. Intonation. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 201 p.
9. Crystal D. The Gift of the Gab. How Eloquence Works. New-Haven and London: Yale University Press, 2016. 243 p.
10. Spravochny e i informacionny e izdaniya
11. Encyclopedia of Rhetoric / ed. by Thomas Sloane. Oxford: Oxford University
12. Press, 2001. 837 p.
Download file .pdf 335.71 kb