Home Releases 2015, №1 (17)

«Oriental Tales» by G.G. Byron and Their Translations in the Perception of Russian Criticism of the First Quarter of the XIXth Century

Young Scientists’ Platform
References
1. Istochniki
2. Bajron Dzh.G. Stixotvoreinya, poe’my’, dramaturgiya. M.: RIPOL KLASSIK, 2002. 832 s.
3. Voejkov A.F. Korsar // Novosti literatury’. 1826. № 1. S. 1–28.
4. Drugoe mnenie o lorde Bejrone // Vestnik Evropy’ / Рod red. M.T. Kachenovskogo. 1821. № 23. S. 213–221.
5. Kratkie vy’piski, izvestiya i zamechaniya // Vestnik Evropy’ / Рod red. M.T. Ka-chenovskogo. 1820. № 11. S. 238–239.
6. Kratkie vy’piski, izvestiya i zamechaniya // Vestnik Evropy’ / Pod red. M.T. Ka-chenovskogo. 1820. № 16. S. 311-312.
7. Mnenie franczuza о lorde Bejrone // Vestnik Evropy’ / Pod red. M.T. Kachenov-skogo. 1821. № 23. S. 199-213.
8. Polevoj N.A. «Nevesta Abidosskaya». Tureczkaya povest’ lorda Bajrona // Mos-kovskij telegraf. 1826. № 23. S. 187-194.
9. Literatura
10. Kuleshov V.I. Istoriya russkoj literatury’ XIX veka. M., 2003 // URL: http://www. hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-006.htm, svobodny’j. E’lektron. versiya pech. izd.
Download file .pdf 372.2 kb