Home Releases 2016, №2 (22)

On the Modern Conception of the Examination Composition

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 371.3
References
1. Literatura
2. Alekseev A.V. Kulturnaya znachimost' slova kak kategoriya istoricheskoj lek-sikologii // Vestnik. MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie».
3. № 1. S. 8-14.
4. Poltavec E.Yu. E'kzamen po literature... kakim emu by't'? // Ediny'j gosudarstven-ny'j e'kzamen. Belaya kniga / sost.: V.Ya. Linkov, V.A. Nedzveczkij, I.V. Petroviczkaya. M.: Fak-t zhurnalistiki MGU, 2008. S. 227-234.
5. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
6. Dal' VI. Tolkovy'j slovar' zhivago velikorusskago yazy'ka Vladimira Dalya. T. 4. R—Ѵ. SPb.; M.: Izdanie M.O. Volfa, 1882. 683 s.
Download file .pdf 267.11 kb