Home Releases 2015, №1 (17)

On the Issue of Describing the Category «Space of a Set» in Natural Language

Young Scientists’ Platform

Authors

  • Gordienko Anastasia Yuryevna Translator of PRIWODY AUMA Ltd., postgraduate of Western European Languages and Translation Theory department, Institute of Foreign Languages, MCTTU. E-mail: kayun@inbox.ru

How to link insert

Gordienko, A. Y. (2015). On the Issue of Describing the Category «Space of a Set» in Natural Language Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №1 (17),
References
1. Gak V.G. Semanticheskaya struktura yazy'kovoj ediniczy' i tipologiya funkcij // Gak V.G. Yazy'kovy'e preobrazovaniya. M.: Yazy'ki russkoj kul'tury', 1998. S. 190-195.
2. Selivyorstova O.N. Semanticheskij analiz e'kzistencial'ny'x i posessivny'x konstrukcij v anglijskom yazy'ke // Kategorii by'tiya i obladaniya v yazy'ke / Pod obshh. red. V.N. Yarcevoj. M.: Nauka, 1977. S. 5-67.
3. Selivyorstova O.N. Semanticheskaya struktura predloga na II Issledovaniya po se-mantike predlogov: sb. st. M.: Russkie slovari, 2000. S. 189-242.
4. Selivyorstova O.N. Trudy' po semantike. M.: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury', 2004. 960 s.
5. Sulejmanova О .A. Nekotory'e semanticheskie tipy' substantivov i ix aktualizatory' ves'/ cely'j i all / whole: dis. ... kand. flol. nauk: 10.02.20. M., 1985. 190 s.
6. Sulejmanova O.A. Puti verifkacii lingvisticheskix gipotez: pro et contra // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 2 (12). S. 60-65.
Download file .pdf 384.55 kb