Home Releases 2015, №3 (19)

Motives of Naming Astronomical Terms Comprising a Colour Term in Modern English

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies

Authors

  • Zhukov Ivan Alexandrovich Postgraduate of English Philology department, Institute of Foreign Languages, MCTTU. E-mail: ivan-alexandrovich@rambler.ru

How to link insert

Zhukov, I. A. (2015). Motives of Naming Astronomical Terms Comprising a Colour Term in Modern English Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №3 (19),
References
1. Literatura
2. Volodina M.N. Nacional’noe i internacional’noe v processe terminologicheskoj nominacii. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1993. 112 s.
3. Grinyov S.V. Vvedenie v terminovedenie. M.: Moskovskij Licej, 1993. 309 s.
4. Kiyak T.R. Lingvisticheskie aspekty’ terminovedeniya: ucheb. posobie. Kiev: UMK VO, 1989. 104 s.
5. Kunin A.V. Frazeologiya sovremennogo anglijskogo yazy’ka. M.: Mezhdunarodny’e otnosheniya, 1972. 288 s.
6. Michugina S.V. Sushhestvitel’ny’e-konversivy’ ot terminov czveta v sovremennom anglijskom yazy’ke // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2008. № 1 (18). S. 48–52.
7. Chupry’na O.G. E’voluciya yazy’kovoj reprezentacii ponyatiya «sud’ba» v anglijskom yazy’ke // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2012. № 2 (10). S. 36–43.
8. Shelov S.D. Termin. Terminologichnost’. Terminologicheskie opredeleniya. SPb.: Filologicheskij fak-t SPbGU, 2003. 280 s.
9. Shkatova L.A. Onomasiologicheskie problemy’ russkoj terminologii: ucheb. poso-bie po speczkursu. Chelyabinsk, 1982. 87 s.
10. Australia Telescope National Facility. URL: http://www.atnf.csiro.au/outreach// education/senior/astrophysics/photometry_colour.html (rezhim dostupa svobodny’j).
11. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
12. Vasil’eva N.V. , Vinogradov V.A. i dr. Kratkij slovar’ lingvisticheskix terminov. M.: Russkij yazy’k, 2003. 212 s.
Download file .pdf 399.15 kb