Home Releases 2016, №3 (23)

Motif Providence in Mark Twain's Novel «The Adventures of Tom Sawyer»

Literary Science , UDC: 821(7/8).09
References
1. Istochniki
2. Bradford W. Of Plymouth Plantation: 1620-1647. Chicago: McGraw-Hill Humani­ties, 2002. 512 р.
3. Twain M. The Adventures of Tom Sawyer. London: Harper Press, 2011. 244 p.
4. Literatura
5. Baranova K.M., Afanas'yeva O.V. Obraz Novogo Adama v amerikanskoj kolonial'noj literature // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). S. 8-17.
6. Baranova K.M. XVIII stoletie. Rozhdenie amerikanskoj mechty' (tvorchestvo Dzh. E'dvardsa i B. Franklina): monografiya. M.: Izd-vo MGOU, 2010. 250 s.
7. Baranova K.M. Stilizaciya v tekste «Al'manaxa Bednogo Richarda» B. Frankli­na // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 1 (11). S. 8-13.
8. Merkulova М.О., Satyukova E.G. «Anglijskost'» v otechestvennom literaturove-denii: teoreticheskoe osmy'slenie i izuchenie ponyatiya // Gumanitarny'e issledovaniya.
9. № 4. S. 221-226.
Download file .pdf 284.53 kb