Home Releases 2015, №3 (19)

Lexicological Aspects of Concept Studies

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory
References
1. Alekseev A.V. Simvolicheskie znacheniya v istorii slova pechal’ // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). S. 45–52.
2. Babushkin A.P. Tipy’ konceptov v leksiko-frazeologicheskoj semantike yazy’ka. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 1996. 103 s.
3. Boryushkina E.N. «Grex» i «bezakonie» v Tolkovoj Palee // Drevnyaya Rus’. Voprosy’ medievistiki. 2013. № 4 (54). S. 49–54.
4. Brunova E.G. Ob e’timologicheskom analize na sovremennom e’tape // Filolo-gicheskie nauki. 2002. № 2. S. 67–74.
5. Vasil’ev A.D. Vvedenie v istoricheskuyu leksikologiyu russkogo yazy’ka. Kras­noyarsk: KGPU, 1997. 104 s.
6. Vereshhagin E.M., Kostomarov V.G. V poiskax novy’x putej razvitiya lingvo-stranovedeniya. M.: Gos. in-t rus. yaz. im. A.S. Pushkina, 1999. 84 s.
7. Vorkachev S.G. Koncept kak «zontikovy’j termin» // Yazy’k, soznanie, kom-munikaciya. M.: Filologiya, 2003. Vy’p. 24. S. 5–12.
8. Vorob’ev V. V. Lingvokul’turologiya. M.: Rossijskij un-t druzhby’ narodov, 2008. 336 s.
9. Gumbol’dt V. Izbranny’e trudy’ po yazy’koznaniyu. M.: Progress, 2000. 396 s.
10. Deeva N.V. Vvedenie v istoricheskuyu leksikologiyu russkogo yazy’ka. Kemerovo: Kemerovskij gos. un-t, 2007. 197 s.
11. Maslova V.A. Lingvokul’turologiya: ucheb. posobie dlya stud. vy’ssh. ucheb. zavedenij. M.: Akademiya, 2010. 202 s.
12. Potebnya A.A. Iz zapisok po russkoj grammatike. I: Vvedenie / Sost. A. Potebnya. Voronezh: Tip. N.D. Gol’dshtejn, 1874. 157 s.
13. Stepanov Yu.S. Konstanty’: Slovar’ russkoj kul’tury’: Opy’t issledovaniya. M.: Yazy’ki rus. kul’tury’, 1997. 824 s.
14. Teliya V. N. Russkaya frazeologiya: Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvo-kul’turologicheskij aspekty’. M.: Yazy’ki rus. kul’tury’, 1996. 284 s.
Download file .pdf 388.74 kb