Home Releases 2015, №4 (20)

J.W. von Goethe’s Ideas of Natural Philosophy within Creative Reception by I.S. Turgenev

Literary Science , UDC: 821.161.1.0
References
1. Istochniki
2. Gerсen A.I. Pis’ma ob izuchenii prirody’ // Gerсen A.I. Sobr. soch.: v 9 t. T. 2. M.:
3. Gos. izd-vo. xudozh. lit-ry’, 1955. S. 93–327.
4. Gyote I.-V. Izbranny’e filosofskie proizvedeniya. M.: Nauka, 1964. 520 s.
5. Литературоведение 19
6. Gyote I.-V. Priroda // Goyte I.-V. Izbrannoe. M.: Gos. izd-vo det. lit-ry’, 1963.
7. S. 488–490.
8. Gyote I.-V. Faust / Per. s nem. N. Xolodkovskogo. M.: Gos. izd-vo det. lit-ry’,
9. 352 s.
10. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. M.: Nauka, 1978–1986. (Pri citirovanii
11. ukazy’vaetsya seriya S. (Sochineniya), P. (Pis’ma.)
12. Literatura
13. Gershenzon M.O. Mechta i my’sl’ Turgeneva. M.: T-vo «Knigoisdatelstvo pisatelej
14. v Moskve», 1919. 170 s.
15. Golovko V.M. Xudozhestvenno-filosofskaya interpretaciya svobody’ i neobxodimosti
16. I.S. Turgeneva v paradigmaticheskom kontekste aksiologicheskogo ontologizma
17. XX veka // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2014. № 4. S. 40–48.
18. Granzhar A. Neizvestny’e pis’ma I.S. Turgeneva (Iz arxiva sem’i Viardo) //
19. Inostrannaya literatura. 1971. № 1. S. 170–204.
20. Kanaev I.I. Gyote kak estestvoispy’tatel’. L.: Nauka, 1970. 191 s.
21. Lisovskij N.M. Novy’e materialy’ dlya biografii I.S. Turgeneva. Tri pis’menny’x
22. otveta I.S. Turgeneva na magisterskom e’kzamene, soobshhenny’x redakcii «Bibliografa»
23. A.P. Voronovy’m. SPb., 1892. S. 9–28.
24. Nojxel’ R. Turgenev i filosofskie techeniya XIX veka // I.S. Turgenev: mirovozzrenie
25. i tvorchestvo, problemy’ izucheniya: mezhvuz. sb. nauchn. trudov. Oryol: Orlovsk. gos.
26. ped. in-t, 1991. S. 11–24.
27. Pil’d L. Turgenev v simvolistskoj kritike (1999). URL: http://webcache.
28. googleusercontent.
29. com/search?q=cache:m02k8o2LOL4J:www.rl-critic.ru/histeo/pild.
30. html+&cd=211&hl=ru&ct=clnk (data obrashheniya: 08.05.2015).
31. Sakulin P.N. Na grani dvux kul’tur. I.S. Turgenev. M.: Mir, 1918. 103 s.
32. Time G.A. Rossiya i Germaniya: filosofskij diskurs v russkoj literature XIX–
33. XX vekov. SPb.: Nestor-Istoriya, 2011. 456 s.
Download file .pdf 290.99 kb