Home Releases 2018, №2 (30)

Irony in I.S. Turgenev’s Prose: Opinions and Estimation

Literary Science , UDC: 821.161.1.09“18”

Authors

  • Loskutnikova Maria Borisovna PhD (Philology), associate professor of Russian Literature department, Institute of Humanities and Management, MCU. E-mail: maria.loskutnikova@mail.ru

How to link insert

Loskutnikova, M. B. (2018). Irony in I.S. Turgenev’s Prose: Opinions and Estimation Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №2 (30),
References
1. Brandes G. Turgenev // O Turgeneve: Russkaya i inostrannaya kritika / sost.
2. P.P. Perczov. M.: Kooperativnoe izd-vo, 1918. S. 199–215.
3. Gozenpud A.A. «Dvoryanskoe gnezdo» // Turgenevskij sbornik 1 / gl. red.
4. M.P. Alekseev.
5. M.; L.: Nauka, 1964. S. 249–252.
6. Dzhejms G. Stat’i // Dzhejms G. Zhenskij portret. M.: Nauka, 1981. S. 493–530.
7. Istomin K.K. Roman «Rudin». Iz istorii turgenevskogo stilya // Tvorcheskij put’
8. Turgeneva: sb. st. / pod red. N.L. Brodskogo. Pg.: Seyatel’, 1923. S. 64–102.
9. Istomin K.K. «Staraya manera» I.S. Turgeneva (1834–1855). Opy’t psixologii
10. tvorchestva. SPb.: Tip. Imp. akademii nauk, 1913. 128 s.
11. Kagan-Kans E’. «Otczy’ i deti»: tekst, rasskazchik, chitatel’ // Slavicza. V. XXIII.
12. Debrecen: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico
13. Kossuth nominatae, 1986. S. 37–52.
14. Losev A.F. Dialektika xudozhestvennoj formy’ // Losev A.F. Forma. Stil’.
15. Vy’razhenie / sost. A.A. Taxo-Godi. M.: My’sl’, 1995. S. 5–296.
16. Loskutnikova M.B. Osobennosti velikogo stilya I.S. Turgeneva (na materiale romana
17. «Dy’m» // Turgenevskie chteniya: sb. st. / sost., nauch. red. E.G. Petrash. Vy’p. 4. M.: Rus.
18. put’, 2009. S. 27–47.
19. Mann Yu.V. Turgenev i drugie. M.: RGGU, 2008. 630 s.
20. Ovsyaniko-Kulikovskij D.N. Turgenev // Ovsyaniko-Kulikovskij D.N. Sobr. soch.:
21. v 9 t. SPb.: Obshestvennaya pol’za; Prometej, 1909. T. 2. Turgenev. S. 5–255.
22. Pustovojt P.G. I.S. Turgenev — xudozhnik slova. M.: Izd-vo MGU, 1987. 303 s.
23. Skabichevskij A. [Otechestvenny’e zapiski. 1868. № 9] // Kriticheskie razbory’
24. romana I.S. Turgeneva «Otczy’ i deti» / sobral V. Zelinskij. 2-e izd. M.: Tipo-litografiya
25. I.I. Pashkova, 1907. S. 135–150.
26. Chicherin A.V. Turgenev, ego stil’ // Chicherin A.V. Ritm obraza: stilisticheskie
27. problemy’. 2-e izd., rasshir. M.: Sov. pisatel’, 1980. S. 26–51.
28. E’jges I. Znachenie Pushkina dlya tvorchestva Turgeneva // Lit. ucheba. 1940.
29. № 12. S. 56–76.
30. Freeborn R. Four great novels // Freeborn R. Turgenev: The Novelists’s Novelist.
31. A Study. Oxford: Oxford University Press, 1960. Р. 57–133.
Download file .pdf 304.55 kb