Home Releases 2017, №2 (26)

Implementation of the Motif of Way in the Play by T. Williams «Suddenly Last Summer»

Young Scientists’ Platform , UDC: 82-2
References
1. Istochniki
2. Bibliya [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.bibleonline.ru (data obrashhe­niya: 14.11.2016).
3. Williams T. Plays. New York: Library of America, 2000. 975 p.
4. Literatura
5. Baranova K.M. Istoki lejtmotiva wilderness v amerikanskoj literature // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2010. № 1 (5). S. 17-23.
6. Mashoshina V.S. Biblejskie koncepty' v romane-pritche G. Melvilla «Mobi Dik, ili Bely'j Kit» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obra-zovanie». 2015. № 1 (17). S. 58-66.
7. Stecenko E.A. Istoriya, napisannaya v puti... (Zapiski i knigi puteshestvij v ameri­kanskoj literature XVII-XIX vv.). M.: IMLI RAN, Nasledie, 1996. 312 s.
Download file .pdf 290.99 kb