Home Releases 2016, №2 (22)

Images of Nature in Poetic Reminiscences of the Novel by J. Fowles «The French Lieutenant's Woman»

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.111

Authors

  • Drozdova Maria Sergeevna Assistant professor of Theory and Methods of Teaching Foreign Languages department, Institute of Foreign Languages, MCU; postgraduate of English Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: drozdovams@list.ru

How to link insert

Drozdova, M. S. (2016). Images of Nature in Poetic Reminiscences of the Novel by J. Fowles «The French Lieutenant's Woman» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №2 (22),
References
1. Istochniki
2. Fowles J. The French lieutenant's woman: [A novel]. London: Vintage, 1996. 445 p.
3. Hardy T. Poems: Selections. Oxford: Oxford university press, 1984. 547 p.
4. Tennyson A. In memoriam. London: The Nonesuch press, 1933. 145 p.
5. Literatura
6. Gromova A.V. Rastitel'ny'e obrazy' v proze L.F. Zurova: mifopoe'ticheskij aspekt // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014.國2 (14).
7. S. 16-23.
8. Zinchenko V.G., Zusman V.G., Kirnoze Z.I. Metody' literatury'. Sistemno-siner-getisheskij podxod: ucheb. posobie. М.: Flinta: Nauka, 2010. 200 s.
9. Listrova-Pravda Yu.T. Biblejskie i iny'e tekstovy'e reminiscencii v russkoj literaturnoj rechi // Vestnik VGU. 2004.國2. S. 78-83.
10. Merkulova M.G. Rol' B. Shou v stanovlenii dvuxchastnoj modeli nacional'noj shekspirosfery' // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obra-
11. zovanie». 2015. 國 1 (17). S. 8-13.
12. Selitrina T.L. Mifologicheskoe soznanie Dzhona Faulza // Filologiya i kul'tura.
13. 國 2 (40). S. 240-244.
14. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
15. Ferber M. A Dictionary of Literary Symbols. Cambridge: Cambridge university
16. press, 1999. 263 p.
Download file .pdf 290.67 kb