Home Releases 2015, №3 (19)

Evolution of the Russian Language Personality

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies
References
1. Literatura
2. Azhezh K. Chelovek govoryashhij: Vklad lingvistiki v gumanitarny’e nauki / Per. s fr. B.P. Narumova. 2-e izd., stereotip. M.: Editorial URSS, 2006. 304 s.
3. Bubnova I.A., Krasny’x V.V. Chelovek i ego obraz mira kak ob’’ekt i predmet sovremenny’x integrativny’x issledovanij: tradicii i novacii // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 4 (16). S. 80–89.
4. Karaulov Yu.N. Russkij yazy’k i yazy’kovaya lichnost’. M.: Izd-vo LKI, 2007. 264 s.
5. Mamardashvili M. Soznanie i civilizaciya. Teksty’ i besedy’. M.: Logos, 2004. 272 s.
6. Smith A.D. National Identity. London: Penguin, 1991. 226 p.
7. Spravochny’e i informatcsionny’e izdaniya
8. Efremova T.F. Novy’j slovar’ russkogo yazy’ka. Tolkovo-slovoobrazovatel’ny’j. M.: Russkij yazy’k, 2000. URL: http://www.efremova.info / (data obrashheniya: 30.04.2015).
9. Maly’j akademicheskij slovar’ / Pod red. A.P. Evgen’evoj. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Russkij yazy’k, 1981–1984. URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/mas/ (data obrashheniya: 30.04.2015).
10. Professiya «Uchitel’» Vy’skazy’vaniya my’slitelej i pedagogov o roli uchitelya.
11. URL: http://music-fantasy.ru/materials/professiya-uchitel-vyskazyvaniya-mysliteley-i-pedago-gov-o-roli-uchitelya (data obrashheniya: 02.05.2015).
12. Slovar’ russkix sinonimov i sxodny’x po smy’slu vy’razhenij / Pod red. N. Abramova. M.: Russkie slovari, 1999. 433 s.
13. Tolkovy’j slovar’ Ozhegova. URL: http://slovarozhegova.ru/ (data obrashheniya: 30.04.2015).
14. Webster Dictionary, 1913. URL: http://diskart.ru/Honor.html (data obrashheniya: 30.04.2015).
Download file .pdf 411.44 kb