Home Releases 2018, №1 (29)

Evaluative Lexeme bravo in the Contemporary Culturological Space

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81’272+811.131.1+811.161.1
References
1. 1. Arutyunova N.D. Tipy' yazy'kovy'x znachenij: Ocenka. Soby'tie. Fakt. M.: Nauka,
2. 341 s.
3. 2. VikulovaL.G., SerebrennikovaE.F. Gorodskoe prostranstvo kak novaya kommunika-tivnaya sreda e'poxi globalizacii // Yazy'kovaya politika i yazy'kovy'e konflikty' v sovre-mennom mire: Mezhdunar. konf., doklady' i soobshheniya; IYa RAN, NICZ po nacional'no-yazy'kovy'm otnosheniyam. M.: Tezaurus. Yazy'ki narodov mira, 2014. S. 302-309.
4. 3. Serebrennikova E.F. Vvedenie. E'tnosemiometriya kak sposob lingvisticheskogo aksiologicheskogo analiza // Lingvistika i aksiologiya. E'tnosemiometriya cennostny'x smy'slov: kollektivnaya monografiya. M.: Tezaurus, 2011. S. 3-48.
5. 4. Trunova O.V., Bubnova I.A. Yazy'k kak pokazatel' social'nogo statusa i faktor nacional'noj identichnosti // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2017. № 1 (25). S. 62-71.
6. 5. KurbanovaM.G. E'rgonimy' sovremennogo russkogo yazy'ka: semantika i pragma-tika: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Volgograd, 2015. 23 s.
7. 6. Oostendorp M. van. Bravo! Bravissimo! Hoe het Italiaans de taal van de muziek werd // Onze Taal. Heideland, 2013. 303 p.
8. 7. Patota G. Bravo! Bologna: Il Mulino, 2016. 134 p.
9. 8. Siberell A. Bravo! Brava! A Night at the Opera. Behind the Scenes with Composers, Cast, and Crew. New York: Oxford University press, 2002. 64 p.
10. 9. Scherer B.L. Bravo! A Guide to Opera for the Perplexed. New York: E.P. Dutton
11. & Co Inc, 1996. 292 p.
Download file .pdf 279.21 kb