Home Releases 2015, №3 (19)

Error Reasons in Russian Dictionaries

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies
References
1. Istochniki
2. Agreneva-Slavyanskaya O.X. Opisanie russkoj krestʼyanskoj svadʼbyʼ s tekstom i pesnyami: obryadovyʼmi, golosilʼnyʼmi, prichitalʼnyʼmi i zavyʼvalʼnyʼmi. Ch. II. Tverʼ: Tipo-Litografya F.S. Muravʼeva, 1887. 124 s.
3. Dubyagina O.P., Smirnov G.F. Sovremenny’j russkij zhargon ugolovnogo mira: slovarʼ-spravochnik. M.: Yurisprudenciya, 2001. 352 s.
4. Potapov S.M. Slovar' zhargona prestupnikov (blatnaya muzy'ka) / Sost. po no-vejshim danny'm S.M. Potapov. M.: [bez izd-va], 1927. 196 s.
5. Priby'tov B.P. Yazy'k nashego vremeni: [neformal. tolkovnik rus. yaz.: slovar']. Chelyabinsk: [bez izd-va], 2008. 100 s.
6. Flegon A. Za predelami russkix slovarej = Beyond the Russian Dictionnary. 3-е izd. London: Flegon Press, [1973]. 408 s.
7. Literatura
8. Berezovich E.L. О sovremenny'x zadachax semantiko-motivacionnoj rekonstruk-ch narodnoj toponimh // Voprosy' yazy'koznaniya. 2014. № 2. S. 89-109.
9. Vinogradov V.V. Chtenie drevnemsskogo teksta i istoriko-e'timologicheskie kalam bu-ry' // Voprosy' yazy’koznaniya. 1968. № 1. C. 3-22.
10. Lixachyov D.S., pri uchastii A.A. Alekseeva i A.G. Bobrova. Tekstologiya (na materiale msskoj literatury' X-XVII w.). SPb.: Aletejya, 2001. 759 s.
11. Shapoval V.V. V.I. Dal’ i kritika slovarej: zaglavnoe slovo so znakom voprosa // Russkij yazy’k v nauchnom osveshhenii. 2009. № 1 (17). S. 158-181.
12. Shapoval V.V. Zhelezoklyuj i zhelezny'e nosy' // Russkaya rech'. 2010. № 1. S. 107-112.
13. Shapoval V.V. Problemy' vy'yavleniya polonizmov v russkom zhargone // Słowo. Tekst. Czas. T. IX. Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu. Szczecin: Print group Sp. z о. o., 2008. S. 507-514.
14. Shevchenko IS. Koncepty’ kommunikativnogo povedeniya v kognitivno-diskur-sivnoj paradigme // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 1 (13). S. 110-120.
15. Yary’gina E.S. Eshhyo raz о «kommunikativnom podxode» к slozhnomu pred-lozheniyu (k voprosu о vozmozhnostyax lingvisticheskogo e’ksperimenta) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). S. 52-62.
16. Mahczak W. О kryteriach prawdy w j^zykoznawstwie // Prawda - prawdy - mity -fałsze w j^zykoznawstwie / Red. naukowa Witold Mańczak i Jan Wawrzyńczyk. Warszawa: Takt, 2009. S. 75-85.
Download file .pdf 401.27 kb