Home Releases 2015, №2 (18)

Elzbieta Tyszkowska-Kasprzak «W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa». Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2014. 305 s. (Эльжбета Тышковска- Каспшак «В поисках смысла. О прозе Сергея Довлатова». Вроцлав: Изд-во Вроцлавского ун-та, 2014. 305 с.)

Criticism. Reviews. Bibliography
Download file .pdf 298.62 kb