Home Releases 2018, №1 (29)

Discursive Construction of Russia in Modern Western Massmedia

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81.432.1-51
References
1. 1. CNN. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://edition.cnn.com/ (data obrashheniya:
2. 02.09.2017).
3. 2. Guardian. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.theguardian.com/international (data obrashheniya: 02.09.2017).
4. 3. National Geographic. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.nationalgeographic. com/ (data obrashheniya: 02.09.2017).
5. 4. New York Times. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.nytimes.com/ (data
6. obrashheniya: 02.09.2017).
7. 5. Today. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.today.com/ (data obrashheniya:
8. 02.09.2017).
9. 6. USA Today. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.usatoday.com/ (data
10. obrashheniya: 02.09.2017).
11. Literature
12. 7. Berger P., Lukman T. Social'noe konstruirovanie real'nosti. Traktat po sociologii znaniya. M.: Medium, 1995. 323 s.
13. 8. Boldy'rev N.N. O tipologii znanij i ix reprezentacii v yazy'ke // Tipy' znanij i ix reprezentaciya v yazy'ke: sb. nauch. tr. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina, 2007. S. 12-28.
14. 9. Vikulova L.G., Novikov N.V. Formirovanie negativnogo obraza politika v massmedijnom diskurse: predmetnaya sfera sport // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 3 (19). S. 42-49.
15. 10. VikulovaL.G., SerebrennikovaE.F. Struktury' modelirovaniya cennostny'x orientirov diskursa social'noj real'nosti v massmedijnom kommunikativnom prostranstve // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 2 (14).
16. S. 55-63.
17. 11. Vodak R. Yazy'k. Diskurs. Politika. Volgograd: Peremena, 1997. 139 s.
18. 12. Plotnikova S.N. Diskursivnoe konstruirovanie kak teoreticheskoe ponyatie // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2014. № 5. S. 41-46.
19. 13. Plotnikova S.N. Diskursivny'e texnologii i ix rol' v konstruirovanii social'nogo mira // Vestnik MGLU. 2015. № 3 (714). S. 72-83.
20. 14. Fairclough N. Language and Power. London: Longman Group UK Limited, 1989.
21. 253 p.
22. 15. Fairclough N. Technologisation of discourse // Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. New York: Routledge, 1996. P. 143-159.
23. 16. Fowler R. Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge, 1991. 224 p.
24. 17. Potter J., Hepburn A. Discursive constructionism // Handbook of Constructionist Research. New York: Guildford, 1998. P. 275-293.
25. 18. Willis J. The Shadow World: Life Between the News Media and Reality. New York: Praeger Publishers, 1991. 264 p.
26. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
27. 19. Vsemirnaya e'nciklopediya: Filosofiya. M.: AST, Mn.: Xarvest, Sovremenny'j lite-rator, 2001. 1312 s.
28. 20. Kratkij slovar' kognitivny'x terminov. M.: Filologicheskij fakul'tet MGU im. M.V. Lomonosova, 1997. 245 s.
29.
30.
31.
32.
Download file .pdf 310.58 kb