Home Releases 2017, №3 (27)

Comparison and (or) Application: on the Issue of Syncretic Syntactic Constructions

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 821.161.1.09"1917/1991
References
1. Bulaxovskij L.A. Kurs russkogo literaturnogo yazy'ka. T. II. 4 izd. Kiev: Radyans'ka shkola, 1953. 436 p.
2. ValginaN.S. Sintaksis sovremennogo russkogo yazy'ka. М.: Uchebnik Agar, 2000.
3. 416 p.
4. Gerasimenko N.А. Bisubstantivny'e predlozheniya v russkom yazy'ke: struktura, semantika, fiinkdonirovanie. M.: MGOU, 2012. 292 s.
5. Devyatova Ы.М. Diktumno-modusnaya organisaciya sravnitel'ny'x konstrukcij v russkom iazy'ke: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. М.: 2012. 49 s.
6. Devyatova N.M. Znaki prepinaniya pered soyuzom KAK // Russkij yazy'k
7. v shkole. 2002. № 5. S. 83-86.
8. Devyatova N.M. Recenziya na monografiyu NA. Gerasimenko «Bisubstantivny'e predlozheniya v russkom yazy'ke: struktura, semantika, funkcionirovanie» (M.: MGOU, 2012. 292 s.) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazo-vanie». 2014. № 3 (15). S. 134-137.
9. Ogol'cev V.M. Ustoichivy'e sravneniya v sisteme russkoj frazeologii. L.: LGU, 1978. 159 s.
10. Priyatkina A.F. Soyuz «kak» v znachenii «v kachestve». Dal'nevostochny'j GU, 1975. 199 s.
11. Shapiro А.В. Osnovy' russkoj punktuacii. М.: Izd-vo AN SSSR 1955. 400 s.
12. Shaxmatov А.А. Sintaksis russkogo iazy'ka. 3-е izd. М.: Editorial URSS, 2001.
13. 624 s.
14. Shirokova Ы.А. Tipy' sintaksicheskix konstrukcij s sravnitel'ny'm soyuzom v sostave prostogo predlozheniya. Kazan': Izd-vo KGU, 1960. 155 s.
15. Yary'gina E.S. Eshhyo raz o «kommunikativnom podxode» k slozhnomu pred-lozheniyu (k voprosu o vozmozhnostyax lingvisticheskogo e'ksperimenta // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). S. 52-62.
Download file .pdf 316.09 kb