Home Releases 2016, №3 (23)

Author's Individual Concept «Love» in Literary Discourse of V.P. Astafyev (on the Example of the Story «The Jolly Soldier»)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 81.22

Authors

  • Mikhajlushkina Olga Alexandrovna Associate professor of Russian Language department, Volgograd State Socio-Pedagogical University; postgraduate of English Philology department, Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: lapin-milush@ya.ru

How to link insert

Mikhajlushkina, O. A. (2016). Author's Individual Concept «Love» in Literary Discourse of V.P. Astafyev (on the Example of the Story «The Jolly Soldier») Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. Istochniki
2. Astaf'ev V.P. Vesyoly'j soldat // Novy'j mir. 1998. № 5. S. 3-58.
3. Astaf'ev V.P. Vesyoly'j soldat // Novy'j mir. 1998. № 6. S. 3-91.
4. Literatura
5. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F. Struktury' modelirovaniya cennostny'x orien-tirov diskursa social'noj real'nosti v massmedijnom kommunikativnom prostranstve // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 2 (14).
6. S. 55-63.
7. KlebanovaN.G. Formirovanie i sposoby' reprezentacii individual'no-avtorskix koncep-tov v angloyazy'chny'x prozaicheskix tekstax: dis. ... kand. filol. nauk. Tambov, 2005. 154 s.
8. Klebanova N.G. Kul'turny'j koncept kak baza dlya sozdaniya individual'no-avtorskogo varianta v processe xudozhestvennogo tvorchestva // Inoyazy'chnaya ilolo-giya i didaktika v ne yazy'kovom vuze: mezhvuzovskij sb. nauch. tr. Vy'p. III. Michurinsk: Izd-vo MichGAU, 2003. S. 19-20.
9. Mixajlushkina O.A. Sem'ya v sisteme cennostny'x orientacij geroev rasskaza V.P. Astaf'eva «Prolyotny'j gus'» // Sem'ya v kontekste pedagogicheskix, psixologicheskix i sociologicheskix issledovanij: materialy' IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (5-6 okt. 2013 g.). Praga: Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2013. S. 15-19.
10. Sovremenny'j tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka / gl. red. S.A. Kuzneczov. SPb.:
11. Norint, 2007. 960 s.
12. Shevchenko I.S. Koncepty' kommunikativnogo povedeniya v kognitivno-diskur-sivnoj paradigme // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. yazy'kovoe obra-zovanie». 2014. № 1 (13). S. 110-120.
13. The Linguistic-Cultural Conceptology as a Trend in Contemporary Russian Lin­guistics / S.I. Baybikova, G.G. Slyshkin, M.R. Zheltukhina, et al. // Nauka i chelovechest-vo. 2014. № 4-1. S. 134-137.
Download file .pdf 281.01 kb