Home Releases 2017, №1 (25)

An Image of the World in A. Chekhov's Short Story «The Dreams»

Literary Science , UDC: 821.16
References
1. Istochniki
2. Merezhkovskij D.S. Stary'j vopros po povodu novogo talanta // Severny'j vestnik. 1888. № 11. S. 77-99.
3. Chexov A.P. V sumerkax. Ocherki i rasskazy'. M.: Nauka, 1986. 571 s. (Litera-turny'e pamyatniki).
4. Literatura
5. ShestovL. Soch.: v 2 t. T. 2. Tomsk: Vodolej, 1996. 448 s.
6. E'jxenbaum B. O Chexove // A.P. Chexov: pro et contra: Tvorchestvo A.P. Che-xova v russkoj my'sli koncza XIX - nachala XX v. (1887-1914): Antologiya. SPb.: RHGI,
7. S. 961-968.
Download file .pdf 309.34 kb